โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
Responsive image

คณะผู้บริหาร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

...

นายธนาคม จงจิระ

อธิบดีกรมการปกครอง

...

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ

...

เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายการค้า)

...

นายกฤษดา โลศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายการพิมพ์)

...

นายจงรัก เพชรเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายบริหาร)

...

นายสิทธิพร คงหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)

...

นายอมรศักดิ์ ธีระนานนท์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

แผนผังองค์กร

Administrator :นายอมรศักดิ์ ธีระนานนท์

 

Webmaster :tdvpprint team