โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
Responsive image

คณะผู้บริหาร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ธนาคม จงจิระ

นายธนาคม จงจิระ

อธิบดีกรมการปกครอง

สมชาย เกียรติก้องแก้ว

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ

ภัทรชัย ขันธหิรัญ

เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายการค้า)

กฤษดา โลศิริ

นายกฤษดา โลศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายการพิมพ์)

จงรัก เพชรเสน

นายจงรัก เพชรเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายบริหาร)

สิทธิพร คงหอม

นายสิทธิพร คงหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.อส.
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)

อมรศักดิ์ ธีระนานนท์

นายอมรศักดิ์ ธีระนานนท์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

แผนผังองค์กร

Administrator :นายอมรศักดิ์ ธีระนานนท์

 

Webmaster :tdvpprint team