โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล
Responsive image

นายธนาคม จงจิระ

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

เลขานุการคณะกรรมการฯ รพ.อส. ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ


เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายการค้า)
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายการพิมพ์)
นายนัฐนันท์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายบริหาร)
นายเอกภณ แจ่มใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)
อมรศักดิ์ ธีระนานนท์
นายบูชา จันทรพิมล
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

แผนผังองค์กร

Administrator : นายบูชา จันทรพิมล

IT Consultant : อมรศักดิ์ ธีระนานนท์

Web Master : tdvpprint team

update : 10 พ.ค 65