โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
Responsive image

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ - ปัจจุบัน

 • ๑ นายพัฒน์ พินทุโยธิน๒๕๐๐-๒๕๐๒
 • ๒ นายวงษ์ ช่อวิเชียร์๒๕๐๒-๒๕๑๒
 • ๓ นายกระจ่าง บุณยเกตุ๒๕๑๒-๒๕๑๔
 • ๔ นายศักดิ์ศิลป์ สุขะจาดี๑ มี.ค.๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖
 • ๕ นายพจน์ ภู่อารีย์๑ ต.ค.๒๕๑๖ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๑
 • ๖ นายประชุม บุญประคอง๑ ก.ค.๒๕๒๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๒๒
 • ๗ ร.ต.บรรณสิทธิ์ สลับแสง๑ ม.ค.๒๕๒๓ - ๓ ต.ค.๒๕๓๑
 • ๘ เรืออากาศตรีปฐม วรรธนะภูติ๔ ต.ค.๒๕๓๑ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๒
 • ๙ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์๑ ธ.ค.๒๕๓๒ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๓
 • ๑๐ นายสว่าง ศรีศกุน๑ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๕
 • ๑๑ นายพุฒิชัย จรัณยานนท์๑ ธ.ค.๒๕๓๕ - ๑๐ พ.ย.๒๕๓๙
 • ๑๒ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์๑๑ พ.ย.๒๕๓๙ - ๒ พ.ย.๒๕๔๐
 • ๑๓ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล๓ พ.ย.๒๕๔๐ - ๗ ม.ค.๒๕๔๔
 • ๑๔ นายพินิจ เจริญพานิช๘ ม.ค.๒๕๔๔ - ๑๐ มิ.ย.๒๕๔๔
 • ๑๕ นายทองทวี พิมเสน๑๑ มิ.ย.๒๕๔๔ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
 • ๑๖ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๑๖ พ.ย.๒๕๔๖
 • ๑๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู๑๖ พ.ย.๒๕๔๖ - ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙
 • ๑๘ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ๑ ก.พ.๒๕๔๙ - ๑๒ พ.ย.๒๕๕๐
 • ๑๙ ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต๑๒ พ.ย.๒๕๕๐ - ๒๑ ก.ย.๒๕๕๒
 • ๒๐ นายสนิท ขาวสอาด๒๐ ก.ย.๒๕๕๒ - ๑๕ พ.ค.๒๕๕๔
 • ๒๑ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๔ - ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔
 • ๒๒ นายสำราญ ตันเรืองศรี๓๐ ส.ค.๒๕๕๔ - ๒๒ ม.ค.๒๕๕๕
 • ๒๓ นายจรัญ ขยัน๒๓ ม.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗
 • ๒๔ นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๑๙ ต.ค.๒๕๕๘
 • ๒๕ นายวรยุทธ เนาวรัตน์๒๐ ต.ค.๒๕๕๘ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซด์ รพ.อส.)
 • ๒๖ นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒
 • ๒๗ นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน