โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ช่องทางการชำระเงิน

วิธีโอนเงิน

* แบบ A แนะนำ

* แบบ A ไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอน **

บัญชีธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน *
  1. ชื่อบัญชี : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
  2. เลขบัญชี : 7 - 900 - 10000 - 210
  3. ประเภท : Payment

** แบบ B

** แบบ B กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินของท่าน
ระบุเลขที่บิลเงินเชื่อ ที่ท่านจ่ายชำระ
ชื่อ-ที่อยู่ หน่วยงานของท่าน
ติดต่อ โทร 02-1569652 งานเร่งรัดหนี้สิน

บัญชีธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน **
  1. ชื่อบัญชี : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
  2. เลขบัญชี : 0 - 010 - 01001 - 286
  3. ประเภท : กระแสรายวัน

วิธีซื้อธนาณัติ

ซื้อธนาณัติในนาม โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ปณ.ลำลูกกา

-----และส่งมาที่ -----

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
55/1 หมูที่ 11 คลอง 9 ถ.ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150


วิธีการส่งธนาณัติเพิ่มเติม โทร 02-1569652

วิธีเช็คสั่งจ่าย

เขียนเช็คสั่งจ่าย โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
*พร้อมทั้งขีดฆ่าหรือผู้ถือ ด้วยทุกครั้ง

-----และส่งมาที่ -----

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
55/1 หมูที่ 11 คลอง 9 ถ.ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลเพิ่มเติม 02-1569652 086-3253417