โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล


โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านการพิมพ์มาตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นับเป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ของหน่วยงานราชการอีกหนึ่งองค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมยังได้วางรากฐานระบบการพิมพ์ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน โรงพิมพ์ฯ พร้อมให้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ตระหนักในความสำคัญของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นสากล สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค อาเซียนด้านธุรกิจการพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ


เริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจการ

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐
  โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรบริหารวิเทศกิจ (I.C.A)

พ.ศ.๒๕๐๑
  ได้โอนกิจการให้กรมมหาดไทย (กรมการปกครอง ในปัจจุบัน)
  โดยใช้ชื่อในการดำเนินกิจการเป็น "โรงพิมพ์กรมมหาดไทย"

พ.ศ.๒๕๐๓
  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงพิมพ์กรมหมาดไทยเป็น " โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น "
  และได้ดำเนินการพิมพ์เอกสารสำคัญและหนังสือของทางราชการต่างๆ ตลอดเรื่อยมา

จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑
  ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้ " โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง "
  และได้ถือ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนา รพ.อส.


หนึ่งในความภาคภูมิใจ

 ตราสิงห์ คือ ตราที่ใช้เป็นสัญญาลักษณ์ของ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
               มาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี เปรียบเสมือนหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราทุกคน     

 พันธกิจ คือ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

 สีประจำ คือ สีน้ำเงินกรมท่า  

 วันสถาปนา
 คือ 28 กันยายน ของทุกปี


ภารกิจหน้าที่

 พิมพ์แบบพิมพ์ของกรมการปกครอง เป็นหน้าที่หลัก 
   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สูติบัตร, มรณบัตร
   - ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า
   - หนังสือผ่านแดน   

         พิมพ์แบบพิมพ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  
   - ใบเสร็จ
   - แบบเก็บภาษี

     

 พิมพ์แบบพิมพ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับประเทศ เช่น  
   - บัตรเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว
   - บัตรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น เช่น บัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ทต. อบต.

         


" โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน "
ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล