โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

E-Calendar

ปฎิทิน วันหยุด งานตามประเพณี
รพ.อส. ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

     เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
     ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน
     โปรดตรวจสอบ วันหยุด และหลีกเลี่ยง วัน เวลา ดังกล่าว

     เปิดทำการปกติ : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ : 8.00 - 17.00น
ปิดทำการ / วันหยุด / งดให้บริการ

tdvpprint online
ปฎิทิน หยุดงานตามประเพณี รพ.อส. ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดทำการปกติ : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ : 8.00 - 17.00น
ปิดทำการ / วันหยุด / งดให้บริการ

หมายเหตุ :
- กำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๙
- ตามมติคณะรัฐมนตรี
- *วัน เวลา ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า