โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

นายธนาคม จงจิระ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

 
 

-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการพิมพ์
 

นายกฤษดา โลศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 

-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายการค้า

 สรุปผลการดำเนินงาน

   
 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ : รพ.อส.
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2563