โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ของขวัญปีใหม่ 2563 จากใจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


ของขวัญปีใหม่ 2563 จากใจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

1. สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ในปัจจุบัน ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวขอรับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องมีการคัดสำเนาเอกสารประกอบการรับบริการแต่อย่างใด จำนวน 59 หน่วยงาน ใน 214 งานบริการ โดยหน่วยงานในสังกัด มท. จำนวน 35 งานบริการ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 179 งานบริการ

2. ขอเอกสารงานทะเบียนราษฎรฉบับภาษาอังกฤษ
ในปี พ.ศ. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 บริการคัดรับรองสำเนาเอกสารราชการฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันในการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ จำนวน 12 งานบริการ และ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการงานบริการเพิ่มเติมอีก 15 งานบริการ (รวมของเดิม เป็น 27 งานบริการ)

โครงการสะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน   รายละเอียดหน่วยงาน 59 หน่วยงาน 214 งานบริการ
โครงการขอเอกสารงานทะเบียนราษฎรฉบับภาษาอังกฤษ   รายละเอียด 27 งานบริการ

เครดิตอ่านต่อที่ : ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ กรมการปกครอง www.dopa.go.th
30 ม.ค. 2563 / 10:47:56 น.