โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

มท.แจ้งทุกจังหวัดเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล-พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562


วันนี้ (7ต.ค.62) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า
ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีน้อมรำลึก
และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลของทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย
ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม
08:00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
19:00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
กองสารนิเทศ สป.มท. ครั้งที่ 168/2562 วันที่ 7 ต.ค. 2562
7 ต.ค. 2562 / 15:15:50 น.