โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด เตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

Lights

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด เตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว6440 เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค


ด้วยในการประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 606 อาคารสนามเสือป่า โดยมีพลอากาศโท ภักดี แสงชู-โต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค พร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

Lights

 
“งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ รายละเอียด ดังนี้ 
๑. กิจกรรมปั่นจักรยาน จะกระทำภายหลังการเปิดงาน  “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
๑.๑ กิจกรรมปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้นจากพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตถึงคลองลัดโพธิ์ รวมระยะทางไป-กลับ ๔๕ กม.
๑.๒ เส้นทางขาไปจำนวน ๒๑ กม. ขากลับ จำนวน ๒๔ กม. รวมระยะทาง ๔๕ กม. ใช้เวลา ๒ ชม. ๑๕ นาที รวมเวลาพักระหว่างทางแล้ว ประมาณ ๓ ชม.

๒. ขบวนปั่นจักรยาน ประกอบด้วย ๓ ขบวน
๒.๑ ขบวน A นำโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐๐ นาย
๒.๒ ขบวน B นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐๐ นาย
๒.๓ ขบวน C นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐,๐๐๐ คน (ผู้ร่วมปั่นพร้อมครอบครัว)

๓. พื้นที่พักระหว่างทาง กำหนดในทุก ๆ ระยะ ๑๐ กม.

๔. พื้นที่ลงทะเบียน จำนวน ๓ จุด คือ.
๔.๑ พื้นที่ พระลานพระราชวังดุสิต
๔.๒ แยกพระประแดง
๔.๓ คลองลัดโพธิ์

๕. การแบ่งมอบ ความรับผิดชอบ มีดังนี้.-
๕.๑ บก.ทท. และเหล่าทัพ จัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำบัตรบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และแท็ค ติดจักรยาน การแจกจ่ายเสื้อพระราชทาน รวมทั้งการควบคุมการปล่อยขบวนจักรยาน ชุด C
๕.๒ ทม.รอ. และ พล.๑ รอ. สำรวจและกำหนดจุดพักระหว่างทางในทุก ๆ ๑๐ กม.
๕.๓ ตร. ควบคุมการจราจรตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
๕.๔ พล ๑ รอ., ทภ. ๑ รับผิดชอบการควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร การจัดตั้ง กอ.รปภ.ร่วม รวมถึงการสำรวจสถานภาพกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน


ข้อมูลเพิ่มเติม / ลงทะเบียน :  https://www.bikeunairak2018.com/home.html

ที่มา:  ที่มา http://www.gad.moi.go.th/nsp-13-11-61-6546.pdf

ที่มา:  ที่มา Matichon Online
16 พ.ย. 2561 / 10:08:00 น.