โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใส่ “เสื้อเหลือง” เฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง โดยแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์รัชกาลใหม่ แต่หากมีเสื้อสีเหลืองตัวเก่าอยู่แล้วก็นำมาใช้ได้ แต่ควรจะเป็นเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์รัชกาลใหม่จะเป็นความเหมาะสมกว่า และสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดทำเสื้อดังกล่าวจำหน่ายเป็นต้นแบบให้กับประชาชนพร้อมจัดทำเข็มที่ระลึกประดับเสื้อ จำหน่ายในคราวเดียวกันส่วนหน่วยงานต่างๆ หากใครจะทำก็ได้แต่ต้องขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง

 
26 มี.ค. 2562 / 10:18:32 น.