โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

วางจำหน่ายแล้ว!...ภ.ด.ส. 11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

       ทางโรงพิมพ์ฯ พร้อมจัดจำหน่ายแบบพิมพ์  
        - ภ.ด.ส. 11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราคา 82 บาท
       องค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาลฯ อบต. สามารถทำหนังสือสั่งซื้อได้เลย

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2012-4170 ต่อ งานจำหน่าย 2202, 2205
       หรือ โทร 098-6636864, 086-3523414, 081-3582606  

       กดสั่งซื้อ ภ.ด.ส.11       

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ
               www.tdvpprint.com
30 ม.ค. 2563 / 14:05:17 น.