โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

แจ้งยกเลิก! แบบพิมพ์ ท.ร.๑/ก , ท.ร.๔/ก , ท.ร.๑๕
แจ้งยกเลิก! แบบพิมพ์ ท.ร.๑/ก , ท.ร.๔/ก , ท.ร.๑๕ 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๖) ข้อ ๘  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑

20 พ.ย. 2561 / 11:07:26 น.