โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

วิธีสั่งซื้อ/ชำระเงิน

 

 

ขั้นตอนง่ายๆ
รู้ก่อน ลดขั้นตอน สะดวกทุกที่
อยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อกับเราได้
1. กดเลือกสินค้า

สินค้าจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่
ดาวโหลด : คู่มือสั่งซื้อ+รหัสสินค้า
• กดเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ
• ตรวจสอบ สินค้า จำนวน ถูกต้อง
• กดยืนยัน การสั่งซื้อของท่าน
2. กรอกรายละเอียด
• กรอกรายละเอียดหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
• กดยืนยันการสั่งซื้อแบบพิมพ์
3. พิมพ์หนังสือสั่งซื้อฯ
• ปริ้นใบสั่งซื้อ
• ตรวจสอบรายการ
4. โปรดลงนาม
• เสนอเซ็นต์
• หัวหน้้าส่วนราชการลงนามสั่งซื้อ
*เอกสารสั่งซื้อจะสมบูรณ์ต้อง
*หัวหน้าส่วนราชการ [ ลงนาม ]
เท่านั้น
• ลงนามแล้วส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 5

ก่อนส่งเอกสารยืนยันสั่งซื้อ
ตรวจรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง *หัวหน้าส่วนราชการ [ ลงนาม ] เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 5. ส่งเอกสาร ยืนยัน สั่งซื้อ

ส่งหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ *เลือกวิธีการส่งอย่างใด อย่างหนึ่ง กรุณาส่งมาที่

 • ส่งแฟกซ์ (แนะนำ)

  02-1569646
  02-1569647
  02-1569648
  02-1569649

 • ส่งอีเมล์

  sale@tdvpprint.com

 • มาส่งด้วยตัวเอง ตัวแทนจากหน่วยงาน มายื่นด้วยตนเองที่โรงพิมพ์อาสารักษาดิน กรมการปกครอง ลำลูกกา คลอง 9
ขั้นตอนที่ 6. ชำระเงิน

เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง

 • 6-1 โอนเงิน (แนะนำ)

  ธนาคารออมสิน

  สาขา ลำลูกกา
  บัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 000-000-520-593
  เข้าบัญชี "โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน"


  ธนาคารออมสิน

  สาขา พหลโยธิน
  บัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 001-001-001-286
  เข้าบัญชี "โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน"

 • 6-2 ชำระด้วยเช็ค
  สั่งจ่ายเช็คในนาม "โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง" (เข้าบัญชีเท่านั้น) แล้วส่งเช็คตัวจริงมาที่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 • 6-3 ชำระทางธนาณัติ
  ตัวแทนจากหน่วยงาน มายื่นด้วยตนเองที่โรงพิมพ์อาสารักษาดิน กรมการปกครอง ลำลูกกา คลอง 9

  สั่งจ่ายในนาม "โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน " ปณภ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

 • 6-4 เงินสด (*กรณีมารับสินค้าเอง)

 • *หมายเหตุ
  1. หลังจากชำระเงินเรียบ ร้อยแล้ว
  กรุณาส่งสำเนาเอกสารใบนำ ฝาก พร้อมระบุชื่อหน่วยงาน และเลขที่ใบส่งของ/บิลเงินเชื่อ
      มาที่งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน โทร. 02-1569652 โทร. 02-0124170-80 แฟกซ์ 02-0124182-3
  2. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนงินผ่าน ธนาคาร และการซื้อธนาณัติ นั้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ