โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ดาวโหลด คู่มือสั่งซื้อ

รหัสสินค้า . ราคา 0.00 บาท /

รายละเอียด

 

ระบบติดตาม-ตรวจสอบเลขพัสดุ Tracking

 ท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบเลขพัสดุ การนำส่งแบบพิมพ์ ของท่านได้ด้วยตนเองด้วยระบบ Tracking
หรือติดต่อ บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย โทร 02-360-7788 / www.thaiparcels.com

ดาวโหลด คู่มือสั่งซื้อ  

  ขนาด 6 mb.

ข้อมูลล่าสุด 9 ม.ค. 2563 : tdvpprint

“ หากเปิดไฟล์ไม่ได้ ให้ติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF “ Adobe Reader PDF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานจำหน่ายฯ
098-6636864, 086-3253414, 081-3582606

 

ตัวอย่าง ซื้อแบบพิมพ์ ราชการส่วนท้องถิ่น

  •  ซื้อแบบพิมพ์ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามกฎกระทรวง Download


 บริการประชาชน

   

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
 สมุดโทรศัพท์มหาดไทย  
   

กรมการปกครอง

 
 ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าว (มือถือระบบ Android)  
 บริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมการปกครอง (DOPA PLUS) (มือถือระบบ Android)  
   

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 ระบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มือถือระบบ iOS)  
 ระบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มือถือระบบ Android)  
   

กรมการพัฒนาชุมชน

 
 ระบบบริการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน จปฐ. (ระบบ Web App)  
   

กรมที่ดิน

 
 ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (ระบบ Web App)  
 ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (มือถือระบบ iOS)  
 ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (ระบบ Web App)  
 ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (มือถือระบบ iOS)  
 ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต(LandsMaps) (มือถือระบบ Android)  
   

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
 กฎหมายผังเมือง (ระบบ Web App)  
 กฎหมายผังเมือง (มือถือระบบ iOS)  
 กฎหมายผังเมือง (มือถือระบบ android)  
   

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
 DPM Reporter (มือถือระบบ iOS)  
 DPM Reporter (มือถือระบบ Android)  
   

การประปานครหลวง

 
 MWA on Mobile (มือถือระบบ iOS)  
 MWA on Mobile (มือถือระบบ Android)  
   

การประปาส่วนภูมิภาค

 
 PWA 1662 (มือถือระบบ (Android)  
 PWA Wallet Application (ระบบ Web App)  
 PWA Wallet Application (มือถือระบบ iOS)  
 PWA Wallet Application (มือถือระบบ Android)  
   

การไฟฟ้านครหลวง

 
 MEA Smart Life (มือถือระบบ iOS)  
 MEA Smart Life (มือถือระบบ Android)  
 MEA EV (มือถือระบบ iOS)  
 MEA EV (มือถือระบบ Android)  
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 
 PEA Smart Plus (ระบบมือถือ iOS)  
 PEA Smart Plus (ระบบมือถือ Android)