โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ประกาศ-คำสั่ง

รหัสสินค้า . ราคา 0.00 บาท /

รายละเอียด

 

หนังสือเวียน / วาระการประชุม
รวมระเบียบ


ค้นหาข้อมูล
กฎหมายกระทรวงมหาดไทยน. หนังสือราชการที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง, ภาษาปากใช้ว่า จดหมายเวียน; หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาเวียนแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบหรือถือปฏิบัติ.หลักการเขียนหนังสือราชการ เขียนให้ถูกแบบ คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ฟอนต์ไทยสารบรรณ "TH Sarabun IT๙" พิมพ์ตัวเลขไทยได้ พร้อมติดตั้งโดยอัตโนมัติ