โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)
24-10-01 ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)
เล่มละ 98.00 บาท
ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ
24-10-03 ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ
เล่มละ 132.00 บาท
ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)
24-10-04 ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)
เล่มละ 395.00 บาท
ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด
24-10-08 ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด
เล่มละ 220.00 บาท
ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด
24-10-10 ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด
เล่มละ 98.00 บาท
ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ
24-10-11 ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ
เล่มละ 98.00 บาท
ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ
24-10-12 ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ
เล่มละ 72.00 บาท
ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ
24-10-13 ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ
เล่มละ 129.00 บาท
ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ
24-10-14 ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ
เล่มละ 129.00 บาท
ป.29 บัญชีเงินสด
24-10-16 ป.29 บัญชีเงินสด
เล่มละ 98.00 บาท
ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
24-10-18 ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
เล่มละ 72.00 บาท
ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน
24-10-19 ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน
เล่มละ 98.00 บาท
ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด
24-10-25 ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด
เล่มละ 99.00 บาท
ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ
24-10-30 ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ
เล่มละ 98.00 บาท
บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ
24-20-01 บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ
เล่มละ 1.25 บาท
ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ
24-30-14 ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ
เล่มละ 0.50 บาท
ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ
24-30-15 ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ
แผ่นละ 0.50 บาท
ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ
24-30-16 ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ
แผ่นละ 0.50 บาท
ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
24-30-17 ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
แผ่นละ 0.50 บาท
ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ
24-30-18 ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ
แผ่นละ 0.50 บาท
ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ
24-30-30 ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ
แผ่นละ 0.50 บาท
โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)
24-30-31 โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)
แผ่นละ 0.50 บาท
สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน
24-30-32 สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน
แผ่นละ 0.50 บาท
รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า
24-30-33 รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า
แผ่นละ 0.50 บาท
รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู
24-30-34 รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู
แผ่นละ 0.50 บาท
ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ
24-40-02 ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ
แผ่นละ 45.00 บาท
ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ
24-40-03 ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ
เล่มละ 18.00 บาท
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)
24-40-04 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)
เล่มละ 42.00 บาท
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)
58-10-14 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)
เล่มละ 50.00 บาท
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)
58-10-15 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)
เล่มละ 50.00 บาท
ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)
24-10-01
ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ
24-10-03
ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)
24-10-04
ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด
24-10-08
ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด
24-10-10
ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ
24-10-11
ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ
24-10-12
ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ
24-10-13
ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ
24-10-14
ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.29 บัญชีเงินสด
24-10-16
ป.29 บัญชีเงินสด

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
24-10-18
ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน
24-10-19
ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด
24-10-25
ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ
24-10-30
ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ
24-20-01
บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ
24-30-14
ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ
24-30-15
ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ
24-30-16
ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
24-30-17
ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ
24-30-18
ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ
24-30-30
ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)
24-30-31
โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน
24-30-32
สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า
24-30-33
รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู
24-30-34
รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ
24-40-02
ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ
24-40-03
ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)
24-40-04
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)
58-10-14
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)

ราคาเล่มละ 50.00 บาท

ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)
58-10-15
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)

ราคาเล่มละ 50.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า