โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากลรายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ - ปัจจุบัน


ที่ รายนาม   ปี พ.ศ.
นายพัฒน์ พินทุโยธิน ๒๕๐๐-๒๕๐๒
นายวงษ์ ช่อวิเชียร์ ๒๕๐๒-๒๕๑๒
นายกระจ่าง บุณยเกตุ ๒๕๑๒-๒๕๑๔
นายศักดิ์ศิลป์ สุขะจาดี ๑ มี.ค.๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖
นายพจน์ ภู่อารีย์ ๑ ต.ค.๒๕๑๖ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๑
นายประชุม บุญประคอง ๑ ก.ค.๒๕๒๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๒๒
ร.ต.บรรณสิทธิ์ สลับแสง ๑ ม.ค.๒๕๒๓ - ๓ ต.ค.๒๕๓๑
เรืออากาศตรีปฐม วรรธนะภูติ ๔ ต.ค.๒๕๓๑ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๒
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ๑ ธ.ค.๒๕๓๒ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๓
๑๐ นายสว่าง ศรีศกุน ๑ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๕
๑๑ นายพุฒิชัย จรัณยานนท์ ๑ ธ.ค.๒๕๓๕ - ๑๐ พ.ย.๒๕๓๙
๑๒ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ๑๑ พ.ย.๒๕๓๙ - ๒ พ.ย.๒๕๔๐
๑๓ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ๓ พ.ย.๒๕๔๐ - ๗ ม.ค.๒๕๔๔
๑๔ นายพินิจ เจริญพานิช ๘ ม.ค.๒๕๔๔ - ๑๐ มิ.ย.๒๕๔๔
๑๕ นายทองทวี พิมเสน ๑๑ มิ.ย.๒๕๔๔ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
๑๖ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๑๖ พ.ย.๒๕๔๖
๑๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ๑๖ พ.ย.๒๕๔๖ - ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙
๑๘ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ๑ ก.พ.๒๕๔๙ - ๑๒ พ.ย.๒๕๕๐
๑๙ ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ๑๒ พ.ย.๒๕๕๐ - ๒๑ ก.ย.๒๕๕๒
๒๐ นายสนิท ขาวสอาด ๒๐ ก.ย.๒๕๕๒ - ๑๕ พ.ค.๒๕๕๔
๒๑ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๔ - ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔
๒๒ นายสำราญ ตันเรืองศรี ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔ - ๒๒ ม.ค.๒๕๕๕
๒๓ นายจรัญ ขยัน ๒๓ ม.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗
๒๔ นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ ๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๑๙ ต.ค.๒๕๕๘
๒๕ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ๒๐ ต.ค.๒๕๕๘ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซด์ รพ.อส.)
๒๖ นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒
๒๗ นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ๑๗ ม.ค.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ : รพ.อส.
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2563