TDVP SERVICE

ON PRINT

ผลิตภัณฑ์และบริการ
บนพื้นฐาน นวัตกรรมงานพิมพ์

" เราเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจในด้านการให้บริการ ด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน "

แบบพิมพ์ทั่วไป สั่งพิมพ์ตามแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

บนพื้นฐาน
นวัตกรรมงานพิมพ์

" เราเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจในด้านการให้บริการ ด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน "

แบบพิมพ์ทั่วไป สั่งพิมพ์ตามแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

สมชาย เกียรติก้องแก้ว

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว
ผู้อำนวยการ รพ.อส.

“มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพหน่วยงานให้เข้มแข็ง เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและสังคม”


เราจะก้าวไปสู่องค์กรที่มีบริการอย่างเป็นเลิศ
โดยยึดหลักการให้บริการด้านงานพิมพ์ครบวงจร ให้เกิดความสะดวกทันสมัย ในราคายุติธรรม ครอบคลุมถึงพี่น้องประชาชนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้บริการกับเราได้สะดวกรวดเร็ว

โรงพิมพ์อาสาฯ จึงมีพันธกิจหลักในจัดพิมพ์แบบพิมพ์ภาครัฐ
เพื่อสนองความต้องการทุกภาคส่วน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพื่อนำโรงพิมพ์อาสาฯ ก้าวไปสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

โรงพิมพ์อาสาฯ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา มาใช้บริการ สนับสนุนแบบพิมพ์ภาครัฐ พัฒนาอย่างมีคุณภาพ บนรากฐานที่มั่นคง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

TDVP

ภารกิจผู้อำนวยการฯ.

ตารางกิจกรรม
งดให้บริการ

28 กันยายน 2565
วันสถาปนาโรงพิมพ์ฯ (เนื่องจากมีการจัดงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ)

30 กันยายน 2565 วันสิ้นงบประมาณ


# Tag
สมุดโทรศัพท์มหาดไทย #มาตรการ กัญชา กัญชง # รวมข้อสั่งการ COVID-19 # ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง # COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ # วันหยุด รพ.อส.