วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๗

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

เข้าสู่เว็ปไซด์