01 แบบที่ 13-14

01-10-01 แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
฿ 98.00 / เล่ม

01-10-02 แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
฿ 98.00 / เล่ม

03 แบบคำร้อง

03-30-01 คำร้องทั่วไป
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-03 คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-04 ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-05 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-06 คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-07 คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-08 คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-09 คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-11 คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-12 คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
฿ 0.50 / แผ่น

04 แบบ ฆ.จ.ส

04-30-01 ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
฿ 0.50 / แผ่น

04-30-02 ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
฿ 0.50 / แผ่น

04-30-03 ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
฿ 0.50 / แผ่น

04-40-01 ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-02 ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-03 ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-05 ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-06 ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-09 แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
฿ 100.00 / เล่ม

05 แบบ ฆ.ษ.

05-30-01 ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
฿ 0.60 / แผ่น

05-40-01 ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
฿ 34.00 / เล่ม

06 แบบ ฆป

06-30-01 ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
฿ 0.50 / แผ่น

06-40-01 ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
฿ 42.00 / เล่ม

09 แบบฏีกา เทศบาล

09-30-08 รายการส่งใช้เงินยืม
฿ 0.50 / แผ่น

09-30-09 สัญญาการยืมเงิน
฿ 0.50 / แผ่น

10 แบบ ท

10-10-01 ท.19 ทะเบียนสมาชิก
฿ 63.00 / เล่ม

10-10-02 ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
฿ 98.00 / เล่ม

11 แบบทะเบียน

11-10-02 ทะเบียนพนักงานประจำ
฿ 98.00 / เล่ม

11-10-03 ทะเบียนสังหาริมทรัพย์
฿ 98.00 / เล่ม

11-10-04 ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
฿ 98.00 / เล่ม

12 แบบทะเบียนราษฏร

12-20-07 ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
฿ 0.50 / แผ่น

12-40-01 ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
฿ 37.00 / เล่ม

12-40-02 สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
฿ 86.00 / เล่ม

12-40-04 ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
฿ 73.00 / เล่ม

12-40-05 ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
฿ 49.00 / เล่ม

12-40-06 ท.ร.4 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการตาย
฿ 38.00 / เล่ม

12-40-07 ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
฿ 47.00 / เล่ม

12-40-08 ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
฿ 85.00 / เล่ม

12-40-09 ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
฿ 47.00 / เล่ม

56-30-01 ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-02 ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-03 ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-04 ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-05 ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-06 ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-07 ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-08 ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-09 ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-10 ท.ร. 1 สติบัตร
฿ 1.25 / ฉบับ

56-30-11 ท.ร. 4 มรณบัตร
฿ 1.25 / ฉบับ

56-30-12 ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
฿ 0.60 / ฉบับ

56-30-13 ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
฿ 12.00 / เล่ม

56-30-14 ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
฿ 12.00 / เล่ม

56-30-15 ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-16 ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-17 ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-18 ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-19 ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
฿ 95.00 / เล่ม

56-30-21 ท.ร. 14 อ. สำเนาทะเบียนอาคาร (ปกสีเขียว)
฿ 11.50 / เล่ม

13 แบบเทศบาล

13-10-03 สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
฿ 86.00 / เล่ม

13-10-05 สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-07 ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-08 ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-09 ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-10 สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-11 สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-12 ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-13 ทะเบียนครุภัณฑ์
฿ 106.00 / เล่ม

13-10-14 บัญชีพัสดุ
฿ 106.00 / เล่ม

13-10-15 สมุดรายวันทั่วไป
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-16 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-17ก ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-18ก ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-19 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-21ก บัญชีแยกประเภท
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-22ก ทะเบียนเงินรายรับ
฿ 130.00 / เล่ม

13-10-23 ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
฿ 2.50 / แผ่น

50-10-01ก สมุดเงินสดรับ
฿ 120.00 / เล่ม

50-10-02ก สมุดเงินสดจ่าย
฿ 120.00 / เล่ม

15 แบบ ใบงบ

15-30-03 งบดุล
฿ 2.00 / แผ่น

15-30-04 บัญชี 15 ช่อง ( กระดาษทำการฯ )
฿ 2.00 / แผ่น

16 แบบ ใบตรวจ

16-30-01 ใบตรวจรับพัสดุ
฿ 0.50 / แผ่น

16-30-02 ใบตรวจรับมอบสิ่งของ
฿ 0.50 / แผ่น

16-40-01 ใบตรวจรับงานจ้างเหมา
฿ 52.00 / เล่ม

17 แบบ ใบสำคัญ

17-30-01 ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)
฿ 0.50 / ฉบับ

18 ใบเสร็จรับเงิน

18-40-01 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-02 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-03 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-04 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-05 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-06 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-07 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-08 ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
฿ 35.00 / เล่ม

18-40-09 ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
฿ 69.00 / เล่ม

18-40-11 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 150 แผ่น)
฿ 50.00 / เล่ม

18-40-12 ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
฿ 63.00 / เล่ม

18-40-13 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
฿ 33.00 / เล่ม

18-40-14 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
฿ 33.00 / เล่ม

18-40-15 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
฿ 33.00 / เล่ม

37-40-01 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
฿ 115.00 / เล่ม

53-10-16 อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
฿ 115.00 / เล่ม

53-10-17 ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
฿ 66.00 / เล่ม

19 แบบใบส่ง

19-30-01 ใบส่งของคืนพัสดุ
฿ 4.00 / แผ่น

19-30-02 ใบส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดคืนพัสดุ
฿ 0.50 / แผ่น

20 แบบใบอนุญาต

20-40-02 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
฿ 55.00 / เล่ม

20-40-03 ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
฿ 55.00 / เล่ม

20-40-06 ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
฿ 55.00 / เล่ม

20-40-07 ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
฿ 55.00 / เล่ม

51-10-01 อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-03 สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-04 สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-05 สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-06 สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-07 สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-08 สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-09 ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-10 ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
฿ 53.00 / เล่ม

21 แบบใบอื่นๆ

21-40-01 ใบถอนเงิน
฿ 70.00 / เล่ม

21-40-02 ใบฝากเงิน
฿ 70.00 / เล่ม

21-40-03 ใบลากิจส่วนตัว, ป่วย, พักผ่อน
฿ 70.00 / เล่ม

22 แบบบัตร

22-20-19 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
฿ 3.00 / บัตร

22-20-20 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
฿ 3.00 / บัตร

54-30-13 บัตรประจำตัวสมาชิก อบต.
฿ 3.00 / บัตร

23 แบบบัญชีแบบเก่า

23-10-01 แบบ 7 บัญชีเงินสด
฿ 189.00 / เล่ม

23-10-02 แบบ 8 บัญชีแยกประเภท
฿ 98.00 / เล่ม

23-10-03 แบบ 11 บัญชีคุมยอดเงินคงเหลือ
฿ 41.00 / เล่ม

23-10-04 แบบ 13 สมุดคุมดวงตราไปรษณีย์
฿ 98.00 / เล่ม

23-10-05 แบบ 20 สมุดคุมการจำหน่ายตั๋ว
฿ 98.00 / เล่ม

24 แบบประปา

24-10-01 ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-03 ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ
฿ 132.00 / เล่ม

24-10-04 ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)
฿ 395.00 / เล่ม

24-10-08 ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด
฿ 220.00 / เล่ม

24-10-10 ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-11 ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-12 ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ
฿ 72.00 / เล่ม

24-10-13 ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ
฿ 129.00 / เล่ม

24-10-14 ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ
฿ 129.00 / เล่ม

24-10-16 ป.29 บัญชีเงินสด
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-18 ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
฿ 72.00 / เล่ม

24-10-19 ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-25 ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด
฿ 99.00 / เล่ม

24-10-30 ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ
฿ 98.00 / เล่ม

24-20-01 บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ
฿ 1.25 / เล่ม

24-30-14 ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ
฿ 0.50 / เล่ม

24-30-15 ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-16 ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-17 ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-18 ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-30 ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-31 โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-32 สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-33 รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-34 รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู
฿ 0.50 / แผ่น

24-40-02 ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ
฿ 45.00 / แผ่น

24-40-03 ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ
฿ 18.00 / เล่ม

24-40-04 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)
฿ 42.00 / เล่ม

58-10-14 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)
฿ 50.00 / เล่ม

58-10-15 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)
฿ 50.00 / เล่ม

26 แบบพิมพ์ภาษีป้าย (ภป)

26-20-01 ภ.ป.8 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
฿ 3.00 / บัตร

26-30-01 ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย
฿ 1.00 / แผ่น

26-30-02 ภ.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมิน
฿ 0.50 / แผ่น

26-30-03 ภ.ป.4 แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย
฿ 0.50 / แผ่น

26-30-04 ภ.ป.5 แบบแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์
฿ 0.50 / แผ่น

26-30-05 ภ.ป.9 รายงานขอรับบัตรฯ พนักงานฯ
฿ 0.50 / แผ่น

26-40-01 ภ.ป.2 ใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
฿ 59.00 / เล่ม

26-40-03 ภ.ป.7 ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย
฿ 68.00 / เล่ม

26-50-01 ภ.ป.12 หนังสือเรียกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
฿ 0.60 / ฉบับ

27 แบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด)

27-30-01 ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน
฿ 0.50 / แผ่น

27-30-02 ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
฿ 4.50 / ชุด

27-30-03 ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
฿ 0.50 / แผ่น

27-30-04 ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง
฿ 0.50 / แผ่น

27-30-05 ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ
฿ 1.00 / แผ่น

27-30-06 ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
฿ 0.50 / แผ่น

27-30-07 แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน
฿ 1.25 / ฉบับ

27-40-01 ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ
฿ 52.00 / เล่ม

27-40-03 ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน
฿ 52.00 / เล่ม

27-40-04 ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน
฿ 52.00 / เล่ม

27-40-05 ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน
฿ 48.00 / เล่ม

27-40-06 ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์
฿ 74.00 / เล่ม

27-40-07 ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด
฿ 140.00 / เล่ม

27-40-08 ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
฿ 82.00 / เล่ม

27-40-09 ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
฿ 82.00 / เล่ม

29 แบบระเบียบงานสารบรรณ

29-10-01 บัญชีรับ-ส่งหนังสือ (รับและส่งอยู่ในเล่มเดียวกัน)
฿ 105.00 / เล่ม

29-10-02 สมุดส่งหนังสือเล่มเล็ก
฿ 42.00 / เล่ม

29-10-04 สมุดส่งหนังสือขนาดกลาง
฿ 68.00 / เล่ม

29-20-01 ซองประกาศประกวดราคา
฿ 6.00 / ซอง

29-60-05 ปกเก็บกระดาษสีน้ำตาลพับ 2 ขา (ทั่วไป)
฿ 1.50 / ปก

33 แบบ สธ สถานธนานุบาล

33-30-10 บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจำนำ
฿ 220.00 / เล่ม

34 แบบสมุด

34-10-01 สมุดคุมยอดเงินฝาก
฿ 69.00 / เล่ม

34-10-02 สมุดคุมยอดเงินคงเหลือประจำวัน
฿ 70.00 / เล่ม

34-10-03 แบบสมุดรายละเอียดตัวเงินสดและหลักฐานตัวเงิน
฿ 70.00 / เล่ม

34-10-04 สมุดปิดคำสั่ง (สมุดปิดประกาศ)
฿ 185.00 / เล่ม

35 แบบ อ. อาคาร

35-30-01 อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงฯ หรือรื้อถอน
฿ 0.60 / ฉบับ

35-30-02 อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
฿ 0.60 / แผ่น

35-30-03 อ.3 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ไปท้องถิ่นอื่น)
฿ 0.60 / แผ่น

35-30-04 อ.4 ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถฯ
฿ 0.60 / แผ่น

35-30-05 อ.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
฿ 0.60 / แผ่น

35-30-06 อ.6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
฿ 0.60 / แผ่น

36 แบบบัญชีแผนใหม่ของกรมบัญชีกลาง

36-10-01 สมุดเงินสด
฿ 120.00 / เล่ม

36-10-02 สมุดรายวันทั่วไป
฿ 120.00 / เล่ม

36-10-03 บัญชีแยกประเภท
฿ 120.00 / เล่ม

36-10-04 บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดิน
฿ 120.00 / เล่ม

36-10-07 บัญชีย่อยเงินมัดจำประกันสัญญา
฿ 120.00 / เล่ม

36-10-10 ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ
฿ 115.00 / เล่ม

36-10-11 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
฿ 109.00 / เล่ม

36-10-13 บัญชีครุภัณฑ์ บ/ช กลาง
฿ 185.00 / เล่ม

36-10-14 บัญชีพัสดุ บ/ช กลาง
฿ 185.00 / เล่ม

36-10-15 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
฿ 125.00 / เล่ม

38 บัญชีการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

38-10-01 อ.จ. 1 บัญชีเงินสด
฿ 95.00 / เล่ม

38-10-03 อ.จ. 3 บัญชีแยกประเภท
฿ 85.00 / เล่ม

38-10-04 อ.จ. 4 ทะเบียนคุมรายได้จังหวัด
฿ 90.00 / เล่ม

38-10-06 อ.จ. 6 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
฿ 108.00 / เล่ม

38-10-07 อ.จ. 7 ทะเบียนจ่ายเงินเดือน
฿ 90.00 / เล่ม

38-10-08 อ.จ. 9 ทะเบียนเงินยืม
฿ 162.00 / เล่ม

38-10-10 อ.จ. 8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ
฿ 85.00 / เล่ม

40 แบบบัญชีหน่วยงานย่อย

40-40-09 แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ
฿ 36.00 / เล่ม

41 แบบบัญชี

41-10-01 บัญชีวางฎีกา
฿ 73.00 / เล่ม

41-10-02 บัญชีคุมงบประมาณ
฿ 106.00 / เล่ม

43 แบบบัตรประวัติ

43-20-01 บัตรประวัติพนักงานเทศบาล (สีเหลือง)
฿ 5.00 / แผ่น

43-20-04 แฟ้มประวัติพนักงานเทศบาล (สีฟ้า)
฿ 23.00 / แฟ้ม

43-30-01 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (บก.ชล.3)
฿ 0.60 / แผ่น

43-30-02 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (บก.ชล.5)
฿ 0.60 / แผ่น

54-30-09 แฟ้มประวัติพนักงาน อบต. (สีเขียว)
฿ 23.00 / แฟ้ม

54-30-10 บัตรประวัติพนักงาน อบต. (สีเขียว)
฿ 5.00 / บัตร

54-30-11 แฟ้มประวัติลูกจ้าง อบต. (สีชมพู)
฿ 23.00 / แฟ้ม

54-30-12 บัตรประวัติลูกจ้าง อบต. (สีชมพู)
฿ 5.00 / บัตร

44 แบบ ปค

44-10-02 ป.ค.3 สมุดรายงานการประชุม
฿ 98.00 / เล่ม

44-10-03 ป.ค.7 บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์
฿ 106.00 / เล่ม

44-10-04 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (2หน้า 45คน)
฿ 98.00 / เล่ม

44-10-05 สมุดตรวจราชการ
฿ 108.00 / เล่ม

44-30-01 ป.ค.14 แบบบันทึกการสอบสวน
฿ 0.50 / แผ่น

46 แบบใบเบิก

46-30-01 ใบเบิกของจากพัสดุ
฿ 0.50 / แผ่น

46-40-01 ใบเบิกสิ่งของ
฿ 78.00 / เล่ม

46-40-02 ใบยืมครุภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ
฿ 58.00 / เล่ม

49 แบบ ผท

49-30-01 ผ.ท.1 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
฿ 0.50 / แผ่น

49-30-02 ผ.ท.2 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
฿ 0.50 / แผ่น

49-30-03 ผ.ท.3 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ
฿ 0.50 / แผ่น

49-30-04 ผ.ท.4 ทะเบียนทรัพย์สิน
฿ 3.50 / แผ่น

49-30-05 ผ.ท.5 ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
฿ 3.50 / แผ่น

50 แบบ พด

50-10-04 พด.1 ทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สีเขียว)
฿ 3.50 / แผ่น

50-10-05 พด.2 ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (สีเหลือง)
฿ 3.50 / แผ่น

50-10-06 พด.3 บัญชีงบหน้าประจำเลขรหัสพัสดุ (สีส้ม)
฿ 3.50 / แผ่น

50-10-07 พด.4 บัญชีวัสดุ (สีขาว)
฿ 3.50 / แผ่น

53 แบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบล

13-10-03-อบต สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)
฿ 86.00 / เล่ม

13-10-05-อบต สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-07-อบต ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-10-อบต สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-12-อบต ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-21-อบต บัญชีแยกประเภท
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-22-อบต ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)
฿ 130.00 / เล่ม

13-10-23-อบต ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)
฿ 2.50 / เล่ม

40-40-09-อบต แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)
฿ 36.00 / เล่ม

50-10-01-อบต สมุดเงินสดรับ
฿ 120.00 / เล่ม

50-10-02-อบต สมุดเงินสดจ่าย
฿ 120.00 / เล่ม

53-10-08 แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ
฿ 98.00 / เล่ม

53-10-09 แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
฿ 98.00 / เล่ม

53-10-11 แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
฿ 98.00 / เล่ม

53-10-13 แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

53-10-16-อบต อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)
฿ 0.00 / เล่ม

54 แบบพิมพ์ฏีกา องค์การบริหารส่วนตำบล

54-30-07 สัญญาการยืมเงิน (สองหน้า)
฿ 0.45 / แผ่น

ตั๋วตลาด 6 ท่อน (พิมพ์ชื่อ) ขนาด 6.5x32 ซม. *ต้องสั่งซื้อ 200 เล่มขึ้นไป

59-10-01 กระดาษขาว พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 35.00 / เล่ม

59-10-02 กระดาษสี พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 38.00 / เล่ม

59-10-03 กระดาษขาว พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 45.00 / เล่ม

59-10-04 กระดาษสี พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 48.00 / เล่ม

บัตรตัวอย่างฯลฯ / บัตรทาบผู้พิการฯลฯ / แบบขีดคะแนน

1-ลต-a5 บัตรเลือกตั้ง (A5)
฿ 25.00 / เล่ม

2-ลต-a4 บัตรเลือกตั้ง (A4)
฿ 31.00 / เล่ม

ตย-1-a5 บัตรตัวอย่าง (A5)
฿ 20.00 / เล่ม

ตย-2-a4 บัตรตัวอย่าง (A4)
฿ 25.00 / เล่ม

ท1-a5 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
฿ 8.00 / แผ่น

ท2-a4 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
฿ 10.00 / แผ่น

สถ-ผถ-64 แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผถ.5/6)
฿ 12.00 / แผ่น

แบบพิมพ์เลือกตั้ง " บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง " ( กระดาษต่อเนื่อง )

64-10-01 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
฿ 952.00 / กล่อง

64-10-02 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
฿ 980.00 / กล่อง

64-10-03 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
฿ 950.00 / กล่อง

64-10-04 หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
฿ 720.00 / กล่อง

64-10-05 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
฿ 1,165.00 / กล่อง

64-10-06 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
฿ 1,050.00 / กล่อง

ก60-10-04 แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น)
฿ 820.00 / กล่อง

ก60-10-08 ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
฿ 630.00 / กล่อง

ใบเสร็จรับเงินค่าวางของขายฯ (2 ตอน พิมพ์ชื่อ) ต้องสั่งซื้อ 200 เล่มขึ้นไป

58-10-01 กระดาษขาว พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 37.00 / เล่ม

58-10-02 กระดาษสี พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 40.00 / เล่ม

58-10-03 กระดาษขาว พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 45.00 / เล่ม

58-10-04 กระดาษสี พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น
฿ 50.00 / เล่ม

ใบเสร็จรับเงินต่างๆ พิมพ์พิเศษ (พิมพ์ชื่อฯ และระบุราคา ลงในใบเสร็จฯ) สั่ง 200 เล่มขึ้นไป)

58-10-05 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป (พิมพ์ชื่อ) 50 ชุด 1 สำเนา ตีเบอร์
฿ 55.00 / เล่ม

58-10-06 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป (พิมพ์ชื่อ) 100 ชุด 1 สำเนา ตีเบอร์
฿ 69.00 / เล่ม

58-10-16 ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (พิมพ์ชื่อ)
฿ 45.00 / เล่ม

หมายเหตุ
* ฿ = บาท
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า