หมวดหมู่ / กลุ่มที่

01 แบบที่ 13-14

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
01-10-01 แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ เล่มล่ะ 98.00
01-10-02 แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง เล่มล่ะ 98.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

03 แบบคำร้อง

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
03-30-01 คำร้องทั่วไป แผ่นล่ะ 0.50
03-30-03 คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด แผ่นล่ะ 0.50
03-30-04 ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน แผ่นล่ะ 0.50
03-30-05 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน แผ่นล่ะ 0.50
03-30-06 คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม แผ่นล่ะ 0.50
03-30-07 คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แผ่นล่ะ 0.50
03-30-08 คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร แผ่นล่ะ 0.50
03-30-09 คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม แผ่นล่ะ 0.50
03-30-11 คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย แผ่นล่ะ 0.50
03-30-12 คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย แผ่นล่ะ 0.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

04 แบบ ฆ.จ.ส

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
04-30-01 ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ แผ่นล่ะ 0.50
04-30-02 ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ แผ่นล่ะ 0.50
04-30-03 ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ แผ่นล่ะ 0.50
04-40-01 ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค เล่มล่ะ 70.00
04-40-02 ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ เล่มล่ะ 70.00
04-40-03 ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร เล่มล่ะ 70.00
04-40-05 ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ เล่มล่ะ 70.00
04-40-06 ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ เล่มล่ะ 70.00
04-40-09 แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ เล่มล่ะ 100.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

05 แบบ ฆ.ษ.

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
05-30-01 ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง แผ่นล่ะ 0.60
05-40-01 ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เล่มล่ะ 34.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

06 แบบ ฆป

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
06-30-01 ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน แผ่นล่ะ 0.50
06-40-01 ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน เล่มล่ะ 42.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

09 แบบฏีกา เทศบาล

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
09-30-08 รายการส่งใช้เงินยืม แผ่นล่ะ 0.50
09-30-09 สัญญาการยืมเงิน แผ่นล่ะ 0.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

10 แบบ ท

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
10-10-01 ท.19 ทะเบียนสมาชิก เล่มล่ะ 63.00
10-10-02 ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี เล่มล่ะ 98.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

11 แบบทะเบียน

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
11-10-02 ทะเบียนพนักงานประจำ เล่มล่ะ 98.00
11-10-03 ทะเบียนสังหาริมทรัพย์ เล่มล่ะ 98.00
11-10-04 ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ เล่มล่ะ 98.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

12 แบบทะเบียนราษฏร

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
12-20-07 ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร แผ่นล่ะ 0.50
12-40-01 ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เล่มล่ะ 37.00
12-40-02 สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร เล่มล่ะ 86.00
12-40-04 ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด เล่มล่ะ 73.00
12-40-05 ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ เล่มล่ะ 49.00
12-40-06 ท.ร.4 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการตาย เล่มล่ะ 38.00
12-40-07 ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ เล่มล่ะ 47.00
12-40-08 ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย เล่มล่ะ 85.00
12-40-09 ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด เล่มล่ะ 47.00
56-30-01 ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ ฉบับล่ะ 0.50
56-30-02 ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ ฉบับล่ะ 0.50
56-30-03 ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร ฉบับล่ะ 0.50
56-30-04 ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด ฉบับล่ะ 0.50
56-30-05 ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย ฉบับล่ะ 0.50
56-30-06 ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก ฉบับล่ะ 0.50
56-30-07 ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ฉบับล่ะ 0.50
56-30-08 ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน ฉบับล่ะ 0.50
56-30-09 ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฉบับล่ะ 0.50
56-30-10 ท.ร. 1 สติบัตร ฉบับล่ะ 1.25
56-30-11 ท.ร. 4 มรณบัตร ฉบับล่ะ 1.25
56-30-12 ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่ ฉบับล่ะ 0.60
56-30-13 ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน) เล่มล่ะ 12.00
56-30-14 ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว ) เล่มล่ะ 12.00
56-30-15 ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร ฉบับล่ะ 0.50
56-30-16 ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ ฉบับล่ะ 0.50
56-30-17 ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ ฉบับล่ะ 0.50
56-30-18 ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ฉบับล่ะ 0.50
56-30-19 ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย เล่มล่ะ 95.00
56-30-21 ท.ร. 14 อ. สำเนาทะเบียนอาคาร (ปกสีเขียว) เล่มล่ะ 11.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

13 แบบเทศบาล

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
13-10-03 สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6) เล่มล่ะ 86.00
13-10-05 สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน เล่มล่ะ 98.00
13-10-07 ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 ) เล่มล่ะ 98.00
13-10-08 ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก เล่มล่ะ 98.00
13-10-09 ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้ เล่มล่ะ 98.00
13-10-10 สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 ) เล่มล่ะ 98.00
13-10-11 สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน เล่มล่ะ 98.00
13-10-12 ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 ) เล่มล่ะ 98.00
13-10-13 ทะเบียนครุภัณฑ์ เล่มล่ะ 106.00
13-10-14 บัญชีพัสดุ เล่มล่ะ 106.00
13-10-15 สมุดรายวันทั่วไป เล่มล่ะ 98.00
13-10-16 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน เล่มล่ะ 98.00
13-10-17ก ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ เล่มล่ะ 120.00
13-10-18ก ทะเบียนคุมเงินรับฝาก เล่มล่ะ 120.00
13-10-19 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม เล่มล่ะ 120.00
13-10-21ก บัญชีแยกประเภท เล่มล่ะ 120.00
13-10-22ก ทะเบียนเงินรายรับ เล่มล่ะ 130.00
13-10-23 ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ แผ่นล่ะ 2.50
50-10-01ก สมุดเงินสดรับ เล่มล่ะ 120.00
50-10-02ก สมุดเงินสดจ่าย เล่มล่ะ 120.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

15 แบบ ใบงบ

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
15-30-03 งบดุล แผ่นล่ะ 2.00
15-30-04 บัญชี 15 ช่อง ( กระดาษทำการฯ ) แผ่นล่ะ 2.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

16 แบบ ใบตรวจ

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
16-30-01 ใบตรวจรับพัสดุ แผ่นล่ะ 0.50
16-30-02 ใบตรวจรับมอบสิ่งของ แผ่นล่ะ 0.50
16-40-01 ใบตรวจรับงานจ้างเหมา เล่มล่ะ 52.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

17 แบบ ใบสำคัญ

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
17-30-01 ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป) ฉบับล่ะ 0.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

18 ใบเสร็จรับเงิน

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
18-40-01 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม เล่มล่ะ 40.00
18-40-02 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม เล่มล่ะ 40.00
18-40-03 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มล่ะ 40.00
18-40-04 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร เล่มล่ะ 40.00
18-40-05 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย เล่มล่ะ 40.00
18-40-06 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย เล่มล่ะ 40.00
18-40-07 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด เล่มล่ะ 40.00
18-40-08 ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด ) เล่มล่ะ 35.00
18-40-09 ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล) เล่มล่ะ 69.00
18-40-11 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 150 แผ่น) เล่มล่ะ 50.00
18-40-12 ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น) เล่มล่ะ 63.00
18-40-13 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ เล่มล่ะ 33.00
18-40-14 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา ) เล่มล่ะ 33.00
18-40-15 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา ) เล่มล่ะ 33.00
37-40-01 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น ) เล่มล่ะ 115.00
53-10-16 อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น ) เล่มล่ะ 115.00
53-10-17 ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล่มล่ะ 66.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

19 แบบใบส่ง

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
19-30-01 ใบส่งของคืนพัสดุ แผ่นล่ะ 4.00
19-30-02 ใบส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดคืนพัสดุ แผ่นล่ะ 0.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

20 แบบใบอนุญาต

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
20-40-02 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม เล่มล่ะ 55.00
20-40-03 ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม เล่มล่ะ 55.00
20-40-06 ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย เล่มล่ะ 55.00
20-40-07 ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย เล่มล่ะ 55.00
51-10-01 อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มล่ะ 53.00
51-10-03 สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เล่มล่ะ 53.00
51-10-04 สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เล่มล่ะ 53.00
51-10-05 สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เล่มล่ะ 53.00
51-10-06 สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7 เล่มล่ะ 53.00
51-10-07 สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เล่มล่ะ 53.00
51-10-08 สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เล่มล่ะ 53.00
51-10-09 ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน เล่มล่ะ 53.00
51-10-10 ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด เล่มล่ะ 53.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

21 แบบใบอื่นๆ

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
21-40-01 ใบถอนเงิน เล่มล่ะ 70.00
21-40-02 ใบฝากเงิน เล่มล่ะ 70.00
21-40-03 ใบลากิจส่วนตัว, ป่วย, พักผ่อน เล่มล่ะ 70.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

22 แบบบัตร

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
22-20-19 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรล่ะ 3.00
22-20-20 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ บัตรล่ะ 3.00
54-30-13 บัตรประจำตัวสมาชิก อบต. บัตรล่ะ 3.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

23 แบบบัญชีแบบเก่า

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
23-10-01 แบบ 7 บัญชีเงินสด เล่มล่ะ 189.00
23-10-02 แบบ 8 บัญชีแยกประเภท เล่มล่ะ 98.00
23-10-03 แบบ 11 บัญชีคุมยอดเงินคงเหลือ เล่มล่ะ 41.00
23-10-04 แบบ 13 สมุดคุมดวงตราไปรษณีย์ เล่มล่ะ 98.00
23-10-05 แบบ 20 สมุดคุมการจำหน่ายตั๋ว เล่มล่ะ 98.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

24 แบบประปา

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
24-10-01 ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย) เล่มล่ะ 98.00
24-10-03 ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ เล่มล่ะ 132.00
24-10-04 ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ) เล่มล่ะ 395.00
24-10-08 ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด เล่มล่ะ 220.00
24-10-10 ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด เล่มล่ะ 98.00
24-10-11 ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ เล่มล่ะ 98.00
24-10-12 ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ เล่มล่ะ 72.00
24-10-13 ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ เล่มล่ะ 129.00
24-10-14 ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ เล่มล่ะ 129.00
24-10-16 ป.29 บัญชีเงินสด เล่มล่ะ 98.00
24-10-18 ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ เล่มล่ะ 72.00
24-10-19 ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน เล่มล่ะ 98.00
24-10-25 ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด เล่มล่ะ 99.00
24-10-30 ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ เล่มล่ะ 98.00
24-20-01 บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ เล่มล่ะ 1.25
24-30-14 ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ เล่มล่ะ 0.50
24-30-15 ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ แผ่นล่ะ 0.50
24-30-16 ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ แผ่นล่ะ 0.50
24-30-17 ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ แผ่นล่ะ 0.50
24-30-18 ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ แผ่นล่ะ 0.50
24-30-30 ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ แผ่นล่ะ 0.50
24-30-31 โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ) แผ่นล่ะ 0.50
24-30-32 สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน แผ่นล่ะ 0.50
24-30-33 รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า แผ่นล่ะ 0.50
24-30-34 รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู แผ่นล่ะ 0.50
24-40-02 ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ แผ่นล่ะ 45.00
24-40-03 ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ เล่มล่ะ 18.00
24-40-04 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป) เล่มล่ะ 42.00
58-10-14 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ) เล่มล่ะ 50.00
58-10-15 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ) เล่มล่ะ 50.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

26 แบบพิมพ์ภาษีป้าย (ภป)

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
26-20-01 ภ.ป.8 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ บัตรล่ะ 3.00
26-30-01 ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย แผ่นล่ะ 1.00
26-30-02 ภ.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมิน แผ่นล่ะ 0.50
26-30-03 ภ.ป.4 แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย แผ่นล่ะ 0.50
26-30-04 ภ.ป.5 แบบแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แผ่นล่ะ 0.50
26-30-05 ภ.ป.9 รายงานขอรับบัตรฯ พนักงานฯ แผ่นล่ะ 0.50
26-40-01 ภ.ป.2 ใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย เล่มล่ะ 59.00
26-40-03 ภ.ป.7 ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย เล่มล่ะ 68.00
26-50-01 ภ.ป.12 หนังสือเรียกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย ฉบับล่ะ 0.60
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

27 แบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด)

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
27-30-01 ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน แผ่นล่ะ 0.50
27-30-02 ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชุดล่ะ 4.50
27-30-03 ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง แผ่นล่ะ 0.50
27-30-04 ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง แผ่นล่ะ 0.50
27-30-05 ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ แผ่นล่ะ 1.00
27-30-06 ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน แผ่นล่ะ 0.50
27-30-07 แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน ฉบับล่ะ 1.25
27-40-01 ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ เล่มล่ะ 52.00
27-40-03 ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน เล่มล่ะ 52.00
27-40-04 ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน เล่มล่ะ 52.00
27-40-05 ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน เล่มล่ะ 48.00
27-40-06 ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์ เล่มล่ะ 74.00
27-40-07 ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด เล่มล่ะ 140.00
27-40-08 ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน เล่มล่ะ 82.00
27-40-09 ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เล่มล่ะ 82.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

29 แบบระเบียบงานสารบรรณ

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
29-10-01 บัญชีรับ-ส่งหนังสือ (รับและส่งอยู่ในเล่มเดียวกัน) เล่มล่ะ 105.00
29-10-02 สมุดส่งหนังสือเล่มเล็ก เล่มล่ะ 42.00
29-10-04 สมุดส่งหนังสือขนาดกลาง เล่มล่ะ 68.00
29-20-01 ซองประกาศประกวดราคา ซองล่ะ 6.00
29-60-05 ปกเก็บกระดาษสีน้ำตาลพับ 2 ขา (ทั่วไป) ปกล่ะ 1.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

33 แบบ สธ สถานธนานุบาล

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
33-30-10 บัญชีแยกประเภททรัพย์รับจำนำ เล่มล่ะ 220.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

34 แบบสมุด

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
34-10-01 สมุดคุมยอดเงินฝาก เล่มล่ะ 69.00
34-10-02 สมุดคุมยอดเงินคงเหลือประจำวัน เล่มล่ะ 70.00
34-10-03 แบบสมุดรายละเอียดตัวเงินสดและหลักฐานตัวเงิน เล่มล่ะ 70.00
34-10-04 สมุดปิดคำสั่ง (สมุดปิดประกาศ) เล่มล่ะ 185.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

35 แบบ อ. อาคาร

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
35-30-01 อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงฯ หรือรื้อถอน ฉบับล่ะ 0.60
35-30-02 อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แผ่นล่ะ 0.60
35-30-03 อ.3 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ไปท้องถิ่นอื่น) แผ่นล่ะ 0.60
35-30-04 อ.4 ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถฯ แผ่นล่ะ 0.60
35-30-05 อ.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร แผ่นล่ะ 0.60
35-30-06 อ.6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร แผ่นล่ะ 0.60
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

36 แบบบัญชีแผนใหม่ของกรมบัญชีกลาง

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
36-10-01 สมุดเงินสด เล่มล่ะ 120.00
36-10-02 สมุดรายวันทั่วไป เล่มล่ะ 120.00
36-10-03 บัญชีแยกประเภท เล่มล่ะ 120.00
36-10-04 บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดิน เล่มล่ะ 120.00
36-10-07 บัญชีย่อยเงินมัดจำประกันสัญญา เล่มล่ะ 120.00
36-10-10 ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ เล่มล่ะ 115.00
36-10-11 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย เล่มล่ะ 109.00
36-10-13 บัญชีครุภัณฑ์ บ/ช กลาง เล่มล่ะ 185.00
36-10-14 บัญชีพัสดุ บ/ช กลาง เล่มล่ะ 185.00
36-10-15 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน เล่มล่ะ 125.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

38 บัญชีการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
38-10-01 อ.จ. 1 บัญชีเงินสด เล่มล่ะ 95.00
38-10-03 อ.จ. 3 บัญชีแยกประเภท เล่มล่ะ 85.00
38-10-04 อ.จ. 4 ทะเบียนคุมรายได้จังหวัด เล่มล่ะ 90.00
38-10-06 อ.จ. 6 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา เล่มล่ะ 108.00
38-10-07 อ.จ. 7 ทะเบียนจ่ายเงินเดือน เล่มล่ะ 90.00
38-10-08 อ.จ. 9 ทะเบียนเงินยืม เล่มล่ะ 162.00
38-10-10 อ.จ. 8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ เล่มล่ะ 85.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

40 แบบบัญชีหน่วยงานย่อย

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
40-40-09 แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ เล่มล่ะ 36.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

41 แบบบัญชี

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
41-10-01 บัญชีวางฎีกา เล่มล่ะ 73.00
41-10-02 บัญชีคุมงบประมาณ เล่มล่ะ 106.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

43 แบบบัตรประวัติ

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
43-20-01 บัตรประวัติพนักงานเทศบาล (สีเหลือง) แผ่นล่ะ 5.00
43-20-04 แฟ้มประวัติพนักงานเทศบาล (สีฟ้า) แฟ้มล่ะ 23.00
43-30-01 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (บก.ชล.3) แผ่นล่ะ 0.60
43-30-02 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (บก.ชล.5) แผ่นล่ะ 0.60
54-30-09 แฟ้มประวัติพนักงาน อบต. (สีเขียว) แฟ้มล่ะ 23.00
54-30-10 บัตรประวัติพนักงาน อบต. (สีเขียว) บัตรล่ะ 5.00
54-30-11 แฟ้มประวัติลูกจ้าง อบต. (สีชมพู) แฟ้มล่ะ 23.00
54-30-12 บัตรประวัติลูกจ้าง อบต. (สีชมพู) บัตรล่ะ 5.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

44 แบบ ปค

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
44-10-02 ป.ค.3 สมุดรายงานการประชุม เล่มล่ะ 98.00
44-10-03 ป.ค.7 บัญชีรับจ่ายแบบพิมพ์ เล่มล่ะ 106.00
44-10-04 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (2หน้า 45คน) เล่มล่ะ 98.00
44-10-05 สมุดตรวจราชการ เล่มล่ะ 108.00
44-30-01 ป.ค.14 แบบบันทึกการสอบสวน แผ่นล่ะ 0.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

46 แบบใบเบิก

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
46-30-01 ใบเบิกของจากพัสดุ แผ่นล่ะ 0.50
46-40-01 ใบเบิกสิ่งของ เล่มล่ะ 78.00
46-40-02 ใบยืมครุภัณฑ์และสิ่งของต่างๆ เล่มล่ะ 58.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

49 แบบ ผท

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
49-30-01 ผ.ท.1 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน แผ่นล่ะ 0.50
49-30-02 ผ.ท.2 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แผ่นล่ะ 0.50
49-30-03 ผ.ท.3 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ แผ่นล่ะ 0.50
49-30-04 ผ.ท.4 ทะเบียนทรัพย์สิน แผ่นล่ะ 3.50
49-30-05 ผ.ท.5 ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี แผ่นล่ะ 3.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

50 แบบ พด

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
50-10-04 พด.1 ทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สีเขียว) แผ่นล่ะ 3.50
50-10-05 พด.2 ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ (สีเหลือง) แผ่นล่ะ 3.50
50-10-06 พด.3 บัญชีงบหน้าประจำเลขรหัสพัสดุ (สีส้ม) แผ่นล่ะ 3.50
50-10-07 พด.4 บัญชีวัสดุ (สีขาว) แผ่นล่ะ 3.50
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

53 แบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบล

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
13-10-03-อบต สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6) เล่มล่ะ 86.00
13-10-05-อบต สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17) เล่มล่ะ 98.00
13-10-07-อบต ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10) เล่มล่ะ 98.00
13-10-10-อบต สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12) เล่มล่ะ 98.00
13-10-12-อบต ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7) เล่มล่ะ 98.00
13-10-21-อบต บัญชีแยกประเภท เล่มล่ะ 120.00
13-10-22-อบต ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4) เล่มล่ะ 130.00
13-10-23-อบต ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5) เล่มล่ะ 2.50
40-40-09-อบต แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14) เล่มล่ะ 36.00
50-10-01-อบต สมุดเงินสดรับ เล่มล่ะ 120.00
50-10-02-อบต สมุดเงินสดจ่าย เล่มล่ะ 120.00
53-10-08 แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ เล่มล่ะ 98.00
53-10-09 แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา เล่มล่ะ 98.00
53-10-11 แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร เล่มล่ะ 98.00
53-10-13 แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน เล่มล่ะ 98.00
53-10-16-อบต อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น) เล่มล่ะ 0.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

54 แบบพิมพ์ฏีกา องค์การบริหารส่วนตำบล

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
54-30-07 สัญญาการยืมเงิน (สองหน้า) แผ่นล่ะ 0.45
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

ตั๋วตลาด 6 ท่อน (พิมพ์ชื่อ) ขนาด 6.5x32 ซม. *ต้องสั่งซื้อ 200 เล่มขึ้นไป

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
59-10-01 กระดาษขาว พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 35.00
59-10-02 กระดาษสี พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 38.00
59-10-03 กระดาษขาว พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 45.00
59-10-04 กระดาษสี พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 48.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

บัตรตัวอย่างฯลฯ / บัตรทาบผู้พิการฯลฯ / แบบขีดคะแนน

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
1-ลต-a5 บัตรเลือกตั้ง (A5) เล่มล่ะ 25.00
2-ลต-a4 บัตรเลือกตั้ง (A4) เล่มล่ะ 31.00
ตย-1-a5 บัตรตัวอย่าง (A5) เล่มล่ะ 20.00
ตย-2-a4 บัตรตัวอย่าง (A4) เล่มล่ะ 25.00
ท1-a5 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5) แผ่นล่ะ 8.00
ท2-a4 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4) แผ่นล่ะ 10.00
สถ-ผถ-64 แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผถ.5/6) แผ่นล่ะ 12.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

แบบพิมพ์เลือกตั้ง " บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง " ( กระดาษต่อเนื่อง )

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
64-10-01 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด กล่องล่ะ 952.00
64-10-02 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด กล่องล่ะ 980.00
64-10-03 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด กล่องล่ะ 950.00
64-10-04 หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น กล่องล่ะ 720.00
64-10-05 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด กล่องล่ะ 1,165.00
64-10-06 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด กล่องล่ะ 1,050.00
ก60-10-04 แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องล่ะ 820.00
ก60-10-08 ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน กล่องล่ะ 630.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

ใบเสร็จรับเงินค่าวางของขายฯ (2 ตอน พิมพ์ชื่อ) ต้องสั่งซื้อ 200 เล่มขึ้นไป

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
58-10-01 กระดาษขาว พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 37.00
58-10-02 กระดาษสี พิมพ์ 1 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 40.00
58-10-03 กระดาษขาว พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 45.00
58-10-04 กระดาษสี พิมพ์ 2 สี ตีเบอร์ 100 แผ่น เล่มล่ะ 50.00
หมวดหมู่ / กลุ่มที่

ใบเสร็จรับเงินต่างๆ พิมพ์พิเศษ (พิมพ์ชื่อฯ และระบุราคา ลงในใบเสร็จฯ) สั่ง 200 เล่มขึ้นไป)

#รหัส ชื่อแบบพิมพ์ หน่วย/บาท เลือก
58-10-05 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป (พิมพ์ชื่อ) 50 ชุด 1 สำเนา ตีเบอร์ เล่มล่ะ 55.00
58-10-06 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป (พิมพ์ชื่อ) 100 ชุด 1 สำเนา ตีเบอร์ เล่มล่ะ 69.00
58-10-16 ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (พิมพ์ชื่อ) เล่มล่ะ 45.00
หมายเหตุ
* ฿ = บาท
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า