ค้นหาแบบพิมพ์

TDVPPRINT

สินค้า/แบบพิมพ์
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)
รหัส 13-10-03-อบต
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)

เล่มล่ะ 86.00 บาท
เลือก
สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)
รหัส 13-10-05-อบต
สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)
รหัส 13-10-07-อบต
ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)
รหัส 13-10-10-อบต
สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)
รหัส 13-10-12-อบต
ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
บัญชีแยกประเภท
รหัส 13-10-21-อบต
บัญชีแยกประเภท

เล่มล่ะ 120.00 บาท
เลือก
ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)
รหัส 13-10-22-อบต
ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)

เล่มล่ะ 130.00 บาท
เลือก
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)
รหัส 13-10-23-อบต
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)

เล่มล่ะ 2.50 บาท
เลือก
แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)
รหัส 40-40-09-อบต
แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)

เล่มล่ะ 36.00 บาท
เลือก
สมุดเงินสดรับ
รหัส 50-10-01-อบต
สมุดเงินสดรับ

เล่มล่ะ 120.00 บาท
เลือก
สมุดเงินสดจ่าย
รหัส 50-10-02-อบต
สมุดเงินสดจ่าย

เล่มล่ะ 120.00 บาท
เลือก
แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ
รหัส 53-10-08
แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
รหัส 53-10-09
แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
รหัส 53-10-11
แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
รหัส 53-10-13
แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)
รหัส 53-10-16-อบต
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)

เล่มล่ะ 0.00 บาท
เลือก
รหัส 13-10-07-อบต
ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)

ราคา
เล่มละ 98.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 13-10-10-อบต
สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)

ราคา
เล่มละ 98.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 13-10-12-อบต
ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)

ราคา
เล่มละ 98.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 13-10-21-อบต
บัญชีแยกประเภท

ราคา
เล่มละ 120.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 13-10-22-อบต
ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)

ราคา
เล่มละ 130.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 50-10-01-อบต
สมุดเงินสดรับ

ราคา
เล่มละ 120.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 50-10-02-อบต
สมุดเงินสดจ่าย

ราคา
เล่มละ 120.00
บาท

รายละเอียด


...
รหัส 13-10-07-อบต
ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)

ราคา
เล่มละ 98.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 13-10-10-อบต
สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)

ราคา
เล่มละ 98.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 13-10-12-อบต
ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)

ราคา
เล่มละ 98.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 13-10-21-อบต
บัญชีแยกประเภท

ราคา
เล่มละ 120.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 13-10-22-อบต
ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)

ราคา
เล่มละ 130.00 บาท

รายละเอียด...
รหัส 50-10-01-อบต
สมุดเงินสดรับ

ราคา
เล่มละ 120.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 50-10-02-อบต
สมุดเงินสดจ่าย

ราคา
เล่มละ 120.00 บาท

รายละเอียด


หมวด-แบบพิมพ์ทั่วไป
" ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบราชการ "