สินค้า/แบบพิมพ์
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
รหัส 01-10-01
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
รหัส 01-10-02
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
คำร้องทั่วไป
รหัส 03-30-01
คำร้องทั่วไป

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
รหัส 03-30-03
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
รหัส 03-30-04
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
รหัส 03-30-05
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
รหัส 03-30-06
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รหัส 03-30-07
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
รหัส 03-30-08
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
รหัส 03-30-09
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
รหัส 03-30-11
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
รหัส 03-30-12
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
รหัส 04-30-01
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
รหัส 04-30-02
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
รหัส 04-30-03
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
รหัส 04-40-01
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค

เล่มล่ะ 70.00 บาท
เลือก
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
รหัส 04-40-02
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ

เล่มล่ะ 70.00 บาท
เลือก
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
รหัส 04-40-03
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร

เล่มล่ะ 70.00 บาท
เลือก
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
รหัส 04-40-05
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ

เล่มล่ะ 70.00 บาท
เลือก
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
รหัส 04-40-06
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ

เล่มล่ะ 70.00 บาท
เลือก
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
รหัส 04-40-09
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์

เล่มล่ะ 100.00 บาท
เลือก
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
รหัส 05-30-01
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง

แผ่นล่ะ 0.60 บาท
เลือก
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
รหัส 05-40-01
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

เล่มล่ะ 34.00 บาท
เลือก
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
รหัส 06-30-01
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
รหัส 06-40-01
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน

เล่มล่ะ 42.00 บาท
เลือก
รายการส่งใช้เงินยืม
รหัส 09-30-08
รายการส่งใช้เงินยืม

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
สัญญาการยืมเงิน
รหัส 09-30-09
สัญญาการยืมเงิน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
บัตรเลือกตั้ง (A5)
รหัส 1-ลต-a5
บัตรเลือกตั้ง (A5)

เล่มล่ะ 25.00 บาท
เลือก
ท.19 ทะเบียนสมาชิก
รหัส 10-10-01
ท.19 ทะเบียนสมาชิก

เล่มล่ะ 63.00 บาท
เลือก
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
รหัส 10-10-02
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
01-10-01
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
01-10-02
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องทั่วไป
03-30-01
คำร้องทั่วไป

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
03-30-03
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
03-30-04
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
03-30-05
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
03-30-06
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03-30-07
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
03-30-08
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
03-30-09
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
03-30-11
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
03-30-12
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-01
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-02
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
04-30-03
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
04-40-01
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
04-40-02
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
04-40-03
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
04-40-05
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
04-40-06
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
04-40-09
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
05-30-01
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
05-40-01
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-30-01
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-40-01
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

รายการส่งใช้เงินยืม
09-30-08
รายการส่งใช้เงินยืม

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

สัญญาการยืมเงิน
09-30-09
สัญญาการยืมเงิน

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

บัตรเลือกตั้ง (A5)
1-ลต-a5
บัตรเลือกตั้ง (A5)

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ท.19 ทะเบียนสมาชิก
10-10-01
ท.19 ทะเบียนสมาชิก

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
10-10-02
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี

ราคาเล่มละ 98.00 บาท

หมวดหมู่สินค้า