TDVP Services Center
ศูนย์บริการลูกค้า

02-0124170 ถึง 80

Services We Provide

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง

( ส่วนกลาง )งานจำหน่าย

สั่งซื้อแบบพิมพ์ / ทวงถามสินค้า / จัดส่งแบบพิมพ์ เทศบาล อปท.อบจ.อบต.

แบบพิมพ์ทั่วไป
086-3253414
แบบพิมพ์ชื่อ
081-3582606

งานรับงานและประเมินราคา

สั่งทำ, จ้างทำตามแบบ, ประเมินราคา, ขอใบเสนอราคา, สั่งทำแบบพิมพ์พิเศษ, การ์ด, ส.ค.ส, บัตรเลือกตั้งฯ

งานสารบรรณ

- ติดต่อหน่วยงานภายใน
- รับส่งเอกสารราชการ

งานการเงิน

ชำระเงินสด เช็ค, รับเช็ค, จ่ายเช็ค ลงรับเช็คในทะเบียนวางบิล

งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน

ตรวจสอบยอดค้างชำระ ชำระหนี้ค้างจ่าย ค้างชำระค่าแบบพิมพ์

สอบถามเส้นทาง

สอบถามเส้นทาง การเดินทาง