ค้นหาแบบพิมพ์

TDVPPRINT

สินค้า/แบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
รหัส 18-40-01
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
รหัส 18-40-02
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รหัส 18-40-03
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
รหัส 18-40-04
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
รหัส 18-40-05
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
รหัส 18-40-06
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
รหัส 18-40-07
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

เล่มล่ะ 40.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
รหัส 18-40-08
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )

เล่มล่ะ 35.00 บาท
เลือก
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
รหัส 18-40-09
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)

เล่มล่ะ 69.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป  ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 150 แผ่น)
รหัส 18-40-11
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 150 แผ่น)

เล่มล่ะ 50.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ  ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
รหัส 18-40-12
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

เล่มล่ะ 63.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
รหัส 18-40-13
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ

เล่มล่ะ 33.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
รหัส 18-40-14
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )

เล่มล่ะ 33.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
รหัส 18-40-15
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )

เล่มล่ะ 33.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
รหัส 37-40-01
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

เล่มล่ะ 115.00 บาท
เลือก
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
รหัส 53-10-16
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

เล่มล่ะ 115.00 บาท
เลือก
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รหัส 53-10-17
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เล่มล่ะ 66.00 บาท
เลือก

หมวด-แบบพิมพ์ทั่วไป
" ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบราชการ "