ปฎิทินการทำงาน วันหยุดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ปฎิทิน หยุดงานตามประเพณี รพ.อส. ประจำปีงบประมาณ 2565
เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

     เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
     ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน
     โปรดตรวจสอบ วันหยุด และหลีกเลี่ยง วัน เวลา ดังกล่าวเปิดทำการปกติ : จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ : 8.00 - 17.00น
ปิดทำการ / วันหยุด / งดให้บริการ
*วัน เวลา ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  • กำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๙
  • ตามมติคณะรัฐมนตรี
  • tdvpprint online