ค้นหาแบบพิมพ์

TDVPPRINT

สินค้า/แบบพิมพ์
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
รหัส 20-40-02
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม

เล่มล่ะ 55.00 บาท
เลือก
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
รหัส 20-40-03
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม

เล่มล่ะ 55.00 บาท
เลือก
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
รหัส 20-40-06
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย

เล่มล่ะ 55.00 บาท
เลือก
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
รหัส 20-40-07
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย

เล่มล่ะ 55.00 บาท
เลือก
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รหัส 51-10-01
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
รหัส 51-10-03
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
รหัส 51-10-04
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
รหัส 51-10-05
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
รหัส 51-10-06
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
รหัส 51-10-07
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
รหัส 51-10-08
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
รหัส 51-10-09
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
รหัส 51-10-10
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

เล่มล่ะ 53.00 บาท
เลือก
รหัส 20-40-06
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย

ราคา
เล่มละ 55.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 20-40-07
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย

ราคา
เล่มละ 55.00
บาท

รายละเอียด


...
รหัส 20-40-06
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย

ราคา
เล่มละ 55.00 บาท

รายละเอียดหมวด-แบบพิมพ์ทั่วไป
" ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบราชการ "