ค้นหาแบบพิมพ์

TDVPPRINT

สินค้า/แบบพิมพ์
ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน
รหัส 27-30-01
ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รหัส 27-30-02
ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ชุดล่ะ 4.50 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
รหัส 27-30-03
ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง
รหัส 27-30-04
ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ
รหัส 27-30-05
ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ

แผ่นล่ะ 1.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
รหัส 27-30-06
ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน
รหัส 27-30-07
แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน

ฉบับล่ะ 1.25 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ
รหัส 27-40-01
ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ

เล่มล่ะ 52.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน
รหัส 27-40-03
ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน

เล่มล่ะ 52.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน
รหัส 27-40-04
ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน

เล่มล่ะ 52.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน
รหัส 27-40-05
ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน

เล่มล่ะ 48.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์
รหัส 27-40-06
ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์

เล่มล่ะ 74.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด
รหัส 27-40-07
ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด

เล่มล่ะ 140.00 บาท
เลือก
ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รหัส 27-40-08
ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เล่มล่ะ 82.00 บาท
เลือก
ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รหัส 27-40-09
ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เล่มล่ะ 82.00 บาท
เลือก
รหัส 27-40-05
ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน

ราคา
เล่มละ 48.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 27-40-07
ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด

ราคา
เล่มละ 140.00
บาท

รายละเอียด
...
รหัส 27-40-07
ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด

ราคา
เล่มละ 140.00 บาท

รายละเอียดหมวด-แบบพิมพ์ทั่วไป
" ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบราชการ "