คณะผู้บริหาร
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

นายธนาคม จงจิระ

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

เลขานุการคณะกรรมการฯ รพ.อส. ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ


เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายการค้า)
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายการพิมพ์)
นายนัฐนันท์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายบริหาร)
นายเอกภณ แจ่มใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
(ฝ่ายการเงินและบัญชี)

Administrator : นายบูชา จันทรพิมล

IT Consultant : อมรศักดิ์ ธีระนานนท์

Web Master : tdvpprint team

update : 10 พ.ค 65