คณะผู้บริหารระดับสูง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน รพ.อส

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ รพ.อส

นายสันติ ชูศรี

เลขานุการคณะกรรมการฯ รพ.อส. ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ รพ.อส
นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

( ฝ่ายการค้า )

นายธนภัทร หัฏพานิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

( ฝ่ายการพิมพ์ )

นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

( ฝ่ายบริหาร )

นายดอน จิตรวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

( ฝ่ายการเงินและบัญชี )

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน รพ.อส.
อมรศักดิ์ ธีระนานนท์
นายบูชา จันทรพิมล
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

Administrator : นายบูชา จันทรพิมล

IT Consultant : อมรศักดิ์ ธีระนานนท์

Web Master : tdvpprint team

Update : 30 พ.ค. 2566