Responsive image

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นผู้นำในผลิตสิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ทะเบียน บัตรเลือกตั้ง อื่นๆ ด้วยคุณภาพมาตราฐานกว่า 60 ปี มีประสบการณ์ รวมไปถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีงานพิมพ์ที่เพียบพร้อมและทันสมัยระดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วยคุณภาพมาตรฐาน เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในพัฒนาแบบพิมพ์ไทย ให้มีความเป็นมาตราฐานสากล บนพื้นฐานราคากลางประหยัด เป็นที่ได้รับความไว้วางใจยอมรับทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และภาคราชการเป็นหลัก ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย งานเสร็จตรงเวลา ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้แล้ว เรายังพร้อมที่จะพัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานต่อไป ไม่หยุดยั้ง เพื่อคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมที่สวยงามบนโลกใบนี้ เพราะเราตระหนักดีว่า การทำงานที่มีคุณภาพนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกๆ กระบวนการ รวมไปถึงการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

ISO 9001 : 2015 ปัจจุบัน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ที่ว่าด้วยเรื่องบริหารงานคุณภาพ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001 : 2015) (เวอร์ชั่นล่าสุด)

สำหรับขอบข่าย : การผลิตสิ่งพิมพ์ ประเภทออฟเซท

โดยมาตรฐานคุณภาพนี้จะครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการ การผลิต และการให้บริการโดยรวมทั้งองค์กร กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และเราจะยังคงพร้อมส่งมอบสินค้าแบบพิมพ์และบริการที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดต่อไป