เขตรัฐ ชาญศิลป์
ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์
ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์
ผู้อำนวยการ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

66 ปี
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ - ปัจจุบัน

(เดิม) โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยก่อตั้ง พ.ศ.2500

  1. ๑ นายพัฒน์ พินทุโยธิน๒๕๐๐-๒๕๐๒
  2. ๒ นายวงษ์ ช่อวิเชียร์๒๕๐๒-๒๕๑๒
  3. ๓ นายกระจ่าง บุณยเกตุ๒๕๑๒-๒๕๑๔
  4. ๔ นายศักดิ์ศิลป์ สุขะจาดี๑ มี.ค.๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖
  5. ๕ นายพจน์ ภู่อารีย์๑ ต.ค.๒๕๑๖ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๒๑
   (ผู้ก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.อส.)
  6. ๖ นายประชุม บุญประคอง๑ ก.ค.๒๕๒๑ - ๓๑ ธ.ค.๒๕๒๒
  7. ๗ ร.ต.บรรณสิทธิ์ สลับแสง๑ ม.ค.๒๕๒๓ - ๓ ต.ค.๒๕๓๑
  8. ๘ เรืออากาศตรีปฐม วรรธนะภูติ๔ ต.ค.๒๕๓๑ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๒

  9. โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง- ปัจจุบัน -

  10. ๙ นายสุจริต ปัจฉิมนันท์๑ ธ.ค.๒๕๓๒ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๓
  11. ๑๐ นายสว่าง ศรีศกุน๑ ธ.ค.๒๕๓๓ - ๓๐ พ.ย.๒๕๓๕
  12. ๑๑ นายพุฒิชัย จรัณยานนท์๑ ธ.ค.๒๕๓๕ - ๑๐ พ.ย.๒๕๓๙
  13. ๑๒ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์๑๑ พ.ย.๒๕๓๙ - ๒ พ.ย.๒๕๔๐
  14. ๑๓ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล๓ พ.ย.๒๕๔๐ - ๗ ม.ค.๒๕๔๔
  15. ๑๔ นายพินิจ เจริญพานิช๘ ม.ค.๒๕๔๔ - ๑๐ มิ.ย.๒๕๔๔
  16. ๑๕ นายทองทวี พิมเสน๑๑ มิ.ย.๒๕๔๔ - ๑๕ ธ.ค.๒๕๔๕
  17. ๑๖ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ๑๖ ธ.ค.๒๕๔๕ - ๑๖ พ.ย.๒๕๔๖
  18. ๑๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู๑๖ พ.ย.๒๕๔๖ - ๓๐ ม.ค.๒๕๔๙
  19. ๑๘ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ๑ ก.พ.๒๕๔๙ - ๑๒ พ.ย.๒๕๕๐
  20. ๑๙ ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต๑๒ พ.ย.๒๕๕๐ - ๒๑ ก.ย.๒๕๕๒
  21. ๒๐ นายสนิท ขาวสอาด๒๐ ก.ย.๒๕๕๒ - ๑๕ พ.ค.๒๕๕๔
  22. ๒๑ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๔ - ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔
  23. ๒๒ นายสำราญ ตันเรืองศรี๓๐ ส.ค.๒๕๕๔ - ๒๒ ม.ค.๒๕๕๕
  24. ๒๓ นายจรัญ ขยัน๒๓ ม.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗
  25. ๒๔ นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๑๙ ต.ค.๒๕๕๘
  26. ๒๕ นายวรยุทธ เนาวรัตน์๒๐ ต.ค.๒๕๕๘ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐
   (ผู้ก่อตั้ง เว็บไซด์ รพ.อส.)
  27. ๒๖ นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒
  28. ๒๗ นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕
  29. ๒๘ นายสันติ ชูศรี๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
29

ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์

๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ปัจจุบัน
แก้ไขข้อมูล : 3 ม.ค.2567