Responsive image

นโยบายคุณภาพ

1 เราจะใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านงานพิมพ์อย่างมีเอกลักษณ์ และบริการที่ลูกค้าพอใจ

2 เรากระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าและพัฒนางานพิมพ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราอย่างต่อเนื่อง

3 เราจะไม่ผ่อนปรนปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย เราจะดำเนินการตรวจสอบ วิจัยอย่างถี่ถ้วนเต็มความสามารถ เราจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ และเราจะส่งมอบงานพิมพ์และบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

4 เราประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบบริหารคุณภาพสากล ISO

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

นอกจากระบบประกันคุณภาพภายในที่มีการประเมินคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตแบบพิมพ์ที่ได้คุณภาพมาตราฐานตามข้อกำหนด ราคาประหยัด ไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว เรายังพัฒนาคุณภาพผลงาน งานออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ได้รับการรับรองระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่างๆ ทั้ง ISO 9001 ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถืออีกด้วย