Responsive image

“ ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล ”

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ บุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยีให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

  1. เราจะใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านงานพิมพ์อย่างมีเอกลักษณ์ และบริการที่ลูกค้าพอใจ
  2. เรากระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าและพัฒนางานพิมพ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราอย่างต่อเนื่อง
  3. เราจะไม่ผ่อนปรนปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย เราจะดำเนินการตรวจสอบ วิจัยอย่างถี่ถ้วนเต็มความสามารถ เราจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ และเราจะส่งมอบงานพิมพ์และบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
  4. เราประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

นอกจากระบบประกันคุณภาพภายในที่มีการประเมินคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตแบบพิมพ์ที่ได้คุณภาพมาตราฐานตามข้อกำหนด ราคาประหยัด ไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว เรายังพัฒนาคุณภาพผลงาน งานออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ได้รับการรับรองระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่างๆ ทั้ง ISO 9001 ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถืออีกด้วย

ระบบบริหารงานคุณภาพ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
จากสถาบัน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.)
ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล

รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป " อ้างถึง "