Responsive image

6 ทศวรรษ

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นับเป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ของหน่วยงานราชการอีกหนึ่งองค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมยังได้วางรากฐานระบบการพิมพ์ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน โรงพิมพ์ฯ พร้อมให้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ตระหนักในความสำคัญของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นสากล สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค อาเซียนด้านธุรกิจการพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ

เริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจการ

  • • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐

  • • โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรบริหารวิเทศกิจ ( I.C.A พ.ศ.๒๕๐๑ ) ได้โอนกิจการให้กรมมหาดไทย (กรมการปกครอง ในปัจจุบัน)

  • • ชื่อในการดำเนินกิจการเป็น "โรงพิมพ์กรมมหาดไทย" พ.ศ.๒๕๐๓ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงพิมพ์กรมหมาดไทยเป็น "โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น"

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ด้านงานพิมพ์

ด้วยคุณภาพมาตราฐานสากล บนพื้นฐานเทคโนโลยีงานพิมพ์ทันสมัยระดับต้นๆ แถวหน้าของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาแบบพิมพ์ไทยและยกระดับมาตราฐานงานพิมพ์ ISO 9001 : 2005 เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จึงเป็นโรงพิมพ์ฯ ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ที่หลายๆ หน่วยงานไว้วางใจในการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ด้านความมั่นคงระดับประเทศ มาแล้วมากมาย

  • อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ ?

    อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ ? ตราสิงห์

    ตราที่ใช้เป็นสัญญาลักษณ์ของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง มาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี เปรียบเสมือนหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราทุกคน

  • " ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล "

  • 28 กันยายน ของทุกปี