Responsive image

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

กว่า 6 ทศวรรษ

นับเป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ของหน่วยงานราชการอีกหนึ่งองค์กร ที่มาตราฐานและได้รับความไว้วางใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมยังได้วางรากฐานระบบการพิมพ์ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี (โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น)

ประสบการณ์อันยาวนาน

โรงพิมพ์อาสาฯ พร้อมให้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ตระหนักในความสำคัญของการให้บริการ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นสากล สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค อาเซียนด้านธุรกิจการพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ

เริ่มก่อตั้ง

 • • เดิมชื่อ " โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น "

 • • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐

 • • โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรบริหารวิเทศกิจ ( I.C.A พ.ศ.๒๕๐๑ ) ได้โอนกิจการให้กรมมหาดไทย (กรมการปกครอง ในปัจจุบัน)

 • • ชื่อในการดำเนินกิจการเป็น "โรงพิมพ์กรมมหาดไทย" พ.ศ.๒๕๐๓ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงพิมพ์กรมหมาดไทยเป็น "โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น"

หน้าที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
• ๔)หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (๓)หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ สังกัดกรมการปกครอง "อ้างอิง"

• ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ความมั่นคงสูงของกรมการปกครอง พร้อมทั้งพัฒนาแบบพิมพ์ และส่งเสริมการให้บริการแบบพิมพ์ภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคการศึกษา และภาคเอกชนไปพร้อมกัน

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ด้านงานพิมพ์

ด้วยคุณภาพมาตราฐานสากล บนพื้นฐานเทคโนโลยีงานพิมพ์ทันสมัยระดับต้นๆ แถวหน้าของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาแบบพิมพ์ไทยและยกระดับมาตราฐานงานพิมพ์ ISO 9001 : 2005 เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จึงเป็นโรงพิมพ์ฯ ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ที่หลายๆ หน่วยงานไว้วางใจในการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ด้านความมั่นคงระดับประเทศ มาแล้วมากมาย

 • อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ ?

  อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ ? ตราสิงห์

  ตราที่ใช้เป็นสัญญาลักษณ์ของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง มาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี เปรียบเสมือนหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราทุกคน

 • " ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล "

 • 28 กันยายน 2500

งานพิมพ์ระบบ Offset 100%
คุณภาพของชิ้นงาน 90%
การบริการที่ดี 75%
การส่งมอบงาน 95%
ราคา 89%