ยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว สู่สากล

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือและความทุ่มเท จนทำให้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ดำเนินกิจการเป็นผลสำเร็จ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้สานต่อความสัมพันธ์นี้เรื่อยไปดังเช่นกว่า 60 ปี ที่ผ่านมา ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมทำให้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ผลิตและผลักดันผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ให้มีมาตราฐานสากลทันสมัย
บนพื้นฐานวัฏจักรสิ่งแวดล้อมและวัฏจักร อุตสาหกรรม อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน