ภารกิจ ผอ.รพ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน “อส.” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

19 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายกองเอกธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานในภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยได้ชี้แจงเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และรับฟังสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว รวมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ป้องกันจังหวัด และปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย อำเภอเมืองยะลา

จากนั้นได้รับชม "การฝึกอบรม สมาชิก อส. ชุดปฏิบัติการ​พิเศษ​ ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565"

และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลต้นแบบ "ชุดคุ้มครองตำบลบาโร๊ะ" ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยได้มอบแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพื้นที่ รวมทั้งมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ทหารประจำชุดคุ้มครองตำบล

ที่มา : https://www.dopa.go.th/activity/view797โรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com