โครงการ "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย"

28 มิถุนายน 2565

โครงการ "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย"

​เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี กรมการปกครองได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นการพิเศษ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกร่วมของความเป็นคนมหาดไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

​กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานอันเป็นกลไกหลักในการบูรณาการทำงาน เพื่อดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

​ดังนั้น กรมการปกครองจึงได้จัดทำ "โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย" โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในหมู่บ้านร่วมกัน Change for Good เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 74,709 หมู่บ้าน เน้นจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ​โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการขับเคลื่อนขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP และ ThaiQM เป็นฐานในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

กิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่มิติรายได้เท่านั้น แต่ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่อง ซึ่งมาจากการสำรวจผ่านระบบ ThaiQM ของกรมการปกครอง เช่น ปัญหาบ้าน/ที่อยู่อาศัย ปัญหาน้ำดื่ม/น้ำใช้ ปัญหาการศึกษา ปัญหารายได้และอาชีพ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น กิจกรรมในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น การปลูกต้นไม้ทดแทน กสิกรรมธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่เผาทำลาย การคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมีพิษ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นต้น

​กรมการปกครองมุ่งหวังว่า "โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย" จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในหมู่บ้าน และนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างค่านิยมความเสียสละ จิตอาสา ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ที่มา :กองสารนิเทศ สป.มท
ที่มา : pr moiข่าวที่เกี่ยวข้อง