แจ้งประกาศ-ปิดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

20 ตุลาคม 2565

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ
กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน ได้ที่..
ปฎิทินวันหยุดประจำปี รพ.อส.โรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com