สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

09 ตุลาคม 2566

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

ที่มา : https://www.royaloffice.th/2023/09/27/สมาธิเสบียงบุญ_13-10-2566/โรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com