วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

tdvpprint