โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
บัตรเลือกตั้ง (A5)
.1-ลต-a5 บัตรเลือกตั้ง (A5)
เล่มละ 25.00 บาท
บัตรเลือกตั้ง (A4)
.2-ลต-a4 บัตรเลือกตั้ง (A4)
เล่มละ 31.00 บาท
บัตรตัวอย่าง  (A5)
.ตย-1-a5 บัตรตัวอย่าง (A5)
เล่มละ 20.00 บาท
บัตรตัวอย่าง  (A4)
.ตย-2-a4 บัตรตัวอย่าง (A4)
เล่มละ 25.00 บาท
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
01-10-01 แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
เล่มละ 98.00 บาท
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
01-10-02 แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
เล่มละ 98.00 บาท
คำร้องทั่วไป
03-30-01 คำร้องทั่วไป
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
03-30-03 คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
แผ่นละ 0.50 บาท
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
03-30-04 ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
03-30-05 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
03-30-06 คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03-30-07 คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
03-30-08 คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
03-30-09 คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
03-30-11 คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
แผ่นละ 0.50 บาท
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
03-30-12 คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
แผ่นละ 0.50 บาท
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-01 ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
แผ่นละ 0.50 บาท
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-02 ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
แผ่นละ 0.50 บาท
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
04-30-03 ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
แผ่นละ 0.50 บาท
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
04-40-01 ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
เล่มละ 70.00 บาท
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
04-40-02 ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
เล่มละ 70.00 บาท
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
04-40-03 ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
เล่มละ 70.00 บาท
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
04-40-05 ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
เล่มละ 70.00 บาท
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
04-40-06 ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
เล่มละ 70.00 บาท
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
04-40-09 แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
เล่มละ 100.00 บาท
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
05-30-01 ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
แผ่นละ 0.60 บาท
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
05-40-01 ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เล่มละ 34.00 บาท
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-30-01 ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
แผ่นละ 0.50 บาท
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-40-01 ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
เล่มละ 42.00 บาท
รายการส่งใช้เงินยืม
09-30-08 รายการส่งใช้เงินยืม
แผ่นละ 0.50 บาท
บัตรเลือกตั้ง (A5)
.1-ลต-a5
บัตรเลือกตั้ง (A5)

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

บัตรเลือกตั้ง (A4)
.2-ลต-a4
บัตรเลือกตั้ง (A4)

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

บัตรตัวอย่าง  (A5)
.ตย-1-a5
บัตรตัวอย่าง (A5)

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

บัตรตัวอย่าง  (A4)
.ตย-2-a4
บัตรตัวอย่าง (A4)

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
01-10-01
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
01-10-02
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องทั่วไป
03-30-01
คำร้องทั่วไป

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
03-30-03
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
03-30-04
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
03-30-05
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
03-30-06
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03-30-07
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
03-30-08
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
03-30-09
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
03-30-11
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
03-30-12
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-01
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-02
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
04-30-03
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
04-40-01
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
04-40-02
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
04-40-03
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
04-40-05
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
04-40-06
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
04-40-09
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
05-30-01
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
05-40-01
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-30-01
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-40-01
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

รายการส่งใช้เงินยืม
09-30-08
รายการส่งใช้เงินยืม

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท


หมวดหมู่สินค้า