โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
01-10-01
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
01-10-02
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
คำร้องทั่วไป
03-30-01
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
03-30-03
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
03-30-04
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
03-30-05
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
03-30-06
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03-30-07
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
03-30-08
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
03-30-09
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
03-30-11
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
03-30-12
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-01
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
04-30-02
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
04-30-03
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
04-40-01
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
04-40-02
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
04-40-03
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
04-40-05
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
04-40-06
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
04-40-09
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
05-30-01
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
05-40-01
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-30-01
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
06-40-01
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
รายการส่งใช้เงินยืม
09-30-08
รายการส่งใช้เงินยืม
สัญญาการยืมเงิน
09-30-09
สัญญาการยืมเงิน
ท.19 ทะเบียนสมาชิก
10-10-01
ท.19 ทะเบียนสมาชิก
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
10-10-02
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
ทะเบียนพนักงานประจำ
11-10-02
ทะเบียนพนักงานประจำ
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ

แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ

แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง

แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง

คำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม

03-30-09

คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

03-30-11

คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย

03-30-12

ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

04-30-01

ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

04-30-02

ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์

04-30-03

ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค

04-40-01

ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ

04-40-02

ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร

04-40-03

ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ

04-40-05

ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ

04-40-06

แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์

04-40-09

ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง

05-30-01

ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

05-40-01

ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน

06-30-01

ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน

06-40-01

รายการส่งใช้เงินยืม
รายการส่งใช้เงินยืม

09-30-08

สัญญาการยืมเงิน
สัญญาการยืมเงิน

09-30-09

ท.19 ทะเบียนสมาชิก
ท.19 ทะเบียนสมาชิก

ท.19 ทะเบียนสมาชิก

ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี

ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี

ทะเบียนพนักงานประจำ
ทะเบียนพนักงานประจำ

ทะเบียนพนักงานประจำ

หมวดหมู่สินค้า