โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
งานสารบรรณ

ศูนย์ติดต่อประสานหน่วยงานภายใน รับส่งเอกสารราชการ

02-0124170ถึง 80 กด 0 หรือต่อ 1206
02-0124170กด 0 หรือต่อ 1206
02-0124182
02-0124183

02-0124170 ถึง 80 กด 0

งานรับงานและประเมินราคา

สั่งทำ, ประเมินราคา, ใบเสนอราคา, สั่งตามแบบที่ต้องการ สั่งทำแบบพิมพ์พิเศษ, การ์ด, ส.ค.ส, บัตรเลือกตั้งฯ

02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2215, 2210
02-1569650
02-1569651
086-3253416
089-2060890
โทรสาร 02-1569650-1
งานจำหน่าย

สั่งซื้อแบบพิมพ์ / ทวงถามสินค้า / จัดส่งแบบพิมพ์ อปท.อบจ.อบต.

02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205

แบบพิมพ์ทั่วไป

086-3253414
098-6636864

แบบพิมพ์ชื่อ

081-3582606
โทรสาร 02-1569646 ถึง 9
งานการเงิน

ชำระเงินสด เช็ค, รับเช็ค, จ่ายเช็ค ลงรับเช็คในทะเบียนวางบิล

02-0124170ถึง 80 ต่อ1210
02-1569856
086-3253417
โทรสาร 02-1569856
งานการเงิน

ชำระเงินสด เช็ค, รับเช็ค, จ่ายเช็ค ลงรับเช็คในทะเบียนวางบิล

02-0124170ถึง 80 ต่อ1210
02-1569856
086-3253417
โทรสาร 02-1569856
งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน

ตรวจสอบยอดค้างชำระ ชำระหนี้ค้างจ่าย ค้างชำระค่าแบบพิมพ์

02-1569652
086-3253413
081-3582603
081-3582604
081-3582605

โทรสาร 02-1569652

สอบถามเส้นทาง

สอบถามเส้นทาง การเดินทาง

02-0124170ถึง 80 ต่อ 2204
081-8102330