โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

เมื่อท่านได้รับ หมายเลขพัสดุ ในการจัดส่งแบบพิมพ์แล้ว

ท่านสามารถทำการตรวจสอบและติดตามการจัดส่งสินค้าแบบพิมพ์ของท่านเอง

โดยการกดปุ่ม " ติดตามสถานะ "

จัดส่งโดย

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
www.thaiparcels.com
Email : contactus@thaiparcels.com
Line id : @tplogis

Valid upto
September 10
จัดส่งโดย

บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทรศัพท์ : 1545
โทรศัพท์ : 028313131
โทรสาร : 02831 3550-1
Email : contactus@thaiparcels.com
Lind id : @thailandpost

Valid upto
September 10