โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล

ทุกข์ของพวกท่าน ขอทำให้น้อยลง

เป็นศูนย์กลางของการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
แก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่มา : THE PEOPLE Co Official

WATCH VIDEO

นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง