โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ฝ่ายการพิมพ์
 • งานพิมพ์ออฟเซท
 • งานธุรการฝ่ายการพิมพ์
 • งานแม่พิมพ์
 • งานแท่นพิมพ์
 • งานช่างพับ
 • งานศิลปกรรมและพิสูจน์อักษร
 • งานพิมพ์เวป
 • งานแท่นตัด
ฝ่ายบริหาร
 • งานสารบรรณและธุรการ
 • งานสวัสดิการฯ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานซ่อมบำรุง
 • งานรักษาความปลอดภัยฯ
 • งานแผนและงบประมาณ
 • งานเลขานุการ
ฝ่ายการค้า
 • งานจำหน่ายและจัดส่ง
 • งานรับงานและประเมินราคา
 • งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • งานยานพาหนะและขนส่ง
 •  
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • งานการเงิน
 • งานบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน
...
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
ส่วนกลางโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 0-2012-4170 ถึง 80 -
ฝ่ายบริหาร - -
งานสารบรรณและธุรการ - -
งานสวัสดิการฯ - -
งานการเจ้าหน้าที่ - -
งานซ่อมบำรุง - -
งานรักษาความปลอดภัยฯ - -
งานแผนและงบประมาณ - -
งานเลขานุการ - -
ฝ่ายการพิมพ์ - -
งานพิมพ์ออฟเซท - -
งานธุรการฝ่ายการพิมพ์ - -
งานแม่พิมพ์ - -
งานแท่นพิมพ์ - -
งานช่างพับ - -
งานศิลปกรรมและพิสูจน์อักษร - -
งานพิมพ์เวป - -
งานแท่นตัด - -
ฝ่ายการค้า - -
งานจำหน่ายและจัดส่ง - -
งานรับงานและประเมินราคา - -
งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ - -
งานยานพาหนะและขนส่ง - -
ฝ่ายการเงินและบัญชี - -
งานการเงิน - -
งานบัญชี - -
งานพัสดุ - -
งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน - -