โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03 สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
เล่มละ 86.00 บาท
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
13-10-05 สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
13-10-07 ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
13-10-08 ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
13-10-09 ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
เล่มละ 98.00 บาท
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
13-10-10 สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
เล่มละ 98.00 บาท
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
13-10-11 สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
13-10-12 ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนครุภัณฑ์
13-10-13 ทะเบียนครุภัณฑ์
เล่มละ 106.00 บาท
บัญชีพัสดุ
13-10-14 บัญชีพัสดุ
เล่มละ 106.00 บาท
สมุดรายวันทั่วไป
13-10-15 สมุดรายวันทั่วไป
เล่มละ 98.00 บาท
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
13-10-16 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
13-10-17ก ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
เล่มละ 120.00 บาท
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
13-10-18ก ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
เล่มละ 120.00 บาท
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
13-10-19 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
เล่มละ 120.00 บาท
บัญชีแยกประเภท
13-10-21ก บัญชีแยกประเภท
เล่มละ 120.00 บาท
ทะเบียนเงินรายรับ
13-10-22ก ทะเบียนเงินรายรับ
เล่มละ 130.00 บาท
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
13-10-23 ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
แผ่นละ 2.50 บาท
สมุดเงินสดรับ
50-10-01ก สมุดเงินสดรับ
เล่มละ 120.00 บาท
สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02ก สมุดเงินสดจ่าย
เล่มละ 120.00 บาท
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
13-10-05
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
13-10-07
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
13-10-08
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
13-10-09
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
13-10-10
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
13-10-11
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
13-10-12
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนครุภัณฑ์
13-10-13
ทะเบียนครุภัณฑ์

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

บัญชีพัสดุ
13-10-14
บัญชีพัสดุ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดรายวันทั่วไป
13-10-15
สมุดรายวันทั่วไป

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
13-10-16
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
13-10-17ก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
13-10-18ก
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
13-10-19
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

บัญชีแยกประเภท
13-10-21ก
บัญชีแยกประเภท

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนเงินรายรับ
13-10-22ก
ทะเบียนเงินรายรับ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
13-10-23
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดเงินสดรับ
50-10-01ก
สมุดเงินสดรับ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02ก
สมุดเงินสดจ่าย

ราคาเล่มละ 120.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า