โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล
สินค้า/แบบพิมพ์
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)

เล่มล่ะ 86.00 บาท เลือก
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
13-10-05
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
13-10-07
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
13-10-08
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
13-10-09
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
13-10-10
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
13-10-11
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
13-10-12
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
ทะเบียนครุภัณฑ์
13-10-13
ทะเบียนครุภัณฑ์

เล่มล่ะ 106.00 บาท เลือก
บัญชีพัสดุ
13-10-14
บัญชีพัสดุ

เล่มล่ะ 106.00 บาท เลือก
สมุดรายวันทั่วไป
13-10-15
สมุดรายวันทั่วไป

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
13-10-16
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

เล่มล่ะ 98.00 บาท เลือก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
13-10-17ก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

เล่มล่ะ 120.00 บาท เลือก
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
13-10-18ก
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

เล่มล่ะ 120.00 บาท เลือก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
13-10-19
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม

เล่มล่ะ 120.00 บาท เลือก
บัญชีแยกประเภท
13-10-21ก
บัญชีแยกประเภท

เล่มล่ะ 120.00 บาท เลือก
ทะเบียนเงินรายรับ
13-10-22ก
ทะเบียนเงินรายรับ

เล่มล่ะ 130.00 บาท เลือก
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
13-10-23
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

แผ่นล่ะ 2.50 บาท เลือก
สมุดเงินสดรับ
50-10-01ก
สมุดเงินสดรับ

เล่มล่ะ 120.00 บาท เลือก
สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02ก
สมุดเงินสดจ่าย

เล่มล่ะ 120.00 บาท เลือก
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
13-10-05
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
13-10-07
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
13-10-08
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
13-10-09
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
13-10-10
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
13-10-11
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
13-10-12
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนครุภัณฑ์
13-10-13
ทะเบียนครุภัณฑ์

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

บัญชีพัสดุ
13-10-14
บัญชีพัสดุ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดรายวันทั่วไป
13-10-15
สมุดรายวันทั่วไป

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
13-10-16
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
13-10-17ก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
13-10-18ก
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
13-10-19
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

บัญชีแยกประเภท
13-10-21ก
บัญชีแยกประเภท

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนเงินรายรับ
13-10-22ก
ทะเบียนเงินรายรับ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
13-10-23
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดเงินสดรับ
50-10-01ก
สมุดเงินสดรับ

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02ก
สมุดเงินสดจ่าย

ราคาเล่มละ 120.00 บาท

หมวดหมู่สินค้า