โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
13-10-05
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
13-10-07
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
13-10-08
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
13-10-09
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
13-10-10
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
13-10-11
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
13-10-12
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
ทะเบียนครุภัณฑ์
13-10-13
ทะเบียนครุภัณฑ์
บัญชีพัสดุ
13-10-14
บัญชีพัสดุ
สมุดรายวันทั่วไป
13-10-15
สมุดรายวันทั่วไป
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
13-10-16
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
13-10-17ก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
13-10-18ก
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
13-10-19
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
บัญชีแยกประเภท
13-10-21ก
บัญชีแยกประเภท
ทะเบียนเงินรายรับ
13-10-22ก
ทะเบียนเงินรายรับ
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
13-10-23
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
สมุดเงินสดรับ
50-10-01ก
สมุดเงินสดรับ
สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02ก
สมุดเงินสดจ่าย
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)

สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)

สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน

สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน

ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )

ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )

ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก

ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก

ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้

ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้

สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )

สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )

สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน

สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน

ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )

ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )

ทะเบียนครุภัณฑ์
ทะเบียนครุภัณฑ์

ทะเบียนครุภัณฑ์

บัญชีพัสดุ
บัญชีพัสดุ

บัญชีพัสดุ

สมุดรายวันทั่วไป
สมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันทั่วไป

สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม

บัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภท

ทะเบียนเงินรายรับ
ทะเบียนเงินรายรับ

ทะเบียนเงินรายรับ

ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

สมุดเงินสดรับ
สมุดเงินสดรับ

สมุดเงินสดรับ

สมุดเงินสดจ่าย
สมุดเงินสดจ่าย

สมุดเงินสดจ่าย

หมวดหมู่สินค้า