นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๔

10 พฤศจิกายน 2563

เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๓ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๔ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมี พล.ต. ทวีพูล ริมสาคร ผบ.ศสร. และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วย ร่วมในพิธี ณ หอประชุมของหน่วย