โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ​งานจัดพิมพ์​บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น "อบต."

14 ตุลาคม 2564
' วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง/ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และหัวหน้าฝ่ายของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมได้มอบสิ่งของให้กับพนักงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ที่มา : dopa.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง