โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล
สินค้า/แบบพิมพ์
คำร้องทั่วไป
03-30-01
คำร้องทั่วไป

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
03-30-03
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
03-30-04
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
03-30-05
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
03-30-06
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03-30-07
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
03-30-08
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
03-30-09
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
03-30-11
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
03-30-12
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย

แผ่นล่ะ 0.50 บาท เลือก
คำร้องทั่วไป
03-30-01
คำร้องทั่วไป

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
03-30-03
คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
03-30-04
ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
03-30-05
คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
03-30-06
คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
03-30-07
คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
03-30-08
คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
03-30-09
คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
03-30-11
คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
03-30-12
คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย

ราคาแผ่นละ 0.50 บาท

หมวดหมู่สินค้า