โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
12-20-07 ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
แผ่นละ 0.50 บาท
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
12-40-01 ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
เล่มละ 37.00 บาท
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
12-40-02 สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
เล่มละ 86.00 บาท
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
12-40-04 ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
เล่มละ 73.00 บาท
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
12-40-05 ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
เล่มละ 49.00 บาท
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
12-40-07 ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
เล่มละ 47.00 บาท
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
12-40-08 ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
เล่มละ 85.00 บาท
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
12-40-09 ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
เล่มละ 47.00 บาท
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
56-30-01 ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
56-30-02 ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
56-30-03 ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
56-30-04 ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
56-30-05 ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
56-30-06 ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
56-30-07 ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
56-30-08 ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
56-30-09 ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร. 1 สติบัตร
56-30-10 ท.ร. 1 สติบัตร
ฉบับละ 1.25 บาท
ท.ร. 4 มรณบัตร
56-30-11 ท.ร. 4 มรณบัตร
ฉบับละ 1.25 บาท
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
56-30-12 ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
ฉบับละ 0.60 บาท
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
56-30-13 ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
เล่มละ 12.00 บาท
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
56-30-14 ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
เล่มละ 12.00 บาท
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
56-30-15 ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
56-30-16 ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
56-30-17 ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
56-30-18 ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ฉบับละ 0.50 บาท
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
56-30-19 ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
เล่มละ 95.00 บาท
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
12-20-07
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
12-40-01
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
12-40-02
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
12-40-04
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
12-40-05
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
12-40-07
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
12-40-08
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
12-40-09
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
56-30-01
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
56-30-02
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
56-30-03
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
56-30-04
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
56-30-05
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
56-30-06
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
56-30-07
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
56-30-08
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
56-30-09
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 1 สติบัตร
56-30-10
ท.ร. 1 สติบัตร

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 4 มรณบัตร
56-30-11
ท.ร. 4 มรณบัตร

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
56-30-12
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
56-30-13
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
56-30-14
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
56-30-15
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
56-30-16
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
56-30-17
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
56-30-18
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ราคาเล่มละ 95.00 บาท

ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
56-30-19
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย

ราคาเล่มละ 95.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า