โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
18-40-01 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
เล่มละ 40.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
18-40-02 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
เล่มละ 40.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18-40-03 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มละ 40.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
18-40-04 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
เล่มละ 40.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
18-40-05 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
เล่มละ 40.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
18-40-06 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
เล่มละ 40.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
18-40-07 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
เล่มละ 40.00 บาท
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
18-40-08 ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
เล่มละ 35.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
18-40-09 ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
เล่มละ 69.00 บาท
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป  ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
18-40-11 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
เล่มละ 50.00 บาท
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ  ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
18-40-12 ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
เล่มละ 63.00 บาท
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
18-40-13 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
เล่มละ 33.00 บาท
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
18-40-14 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
เล่มละ 33.00 บาท
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
18-40-15 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
เล่มละ 33.00 บาท
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
37-40-01 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
เล่มละ 115.00 บาท
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
53-10-16 อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
เล่มละ 115.00 บาท
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
53-10-17 ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เล่มละ 66.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
18-40-01
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
18-40-02
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18-40-03
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
18-40-04
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
18-40-05
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
18-40-06
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
18-40-07
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
18-40-08
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
18-40-09
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จรับเงินทั่วไป  ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
18-40-11
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ  ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
18-40-12
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
18-40-13
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
18-40-14
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
18-40-15
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
37-40-01
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
53-10-16
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

ราคาเล่มละ 66.00 บาท

ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
53-10-17
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ราคาเล่มละ 66.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า