โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
20-40-02 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
เล่มละ 55.00 บาท
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
20-40-03 ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
เล่มละ 55.00 บาท
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
20-40-06 ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
เล่มละ 55.00 บาท
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
20-40-07 ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
เล่มละ 55.00 บาท
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
51-10-01 อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มละ 53.00 บาท
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
51-10-03 สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เล่มละ 53.00 บาท
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
51-10-04 สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เล่มละ 53.00 บาท
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
51-10-05 สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
เล่มละ 53.00 บาท
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
51-10-06 สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
เล่มละ 53.00 บาท
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
51-10-07 สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
เล่มละ 53.00 บาท
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
51-10-08 สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
เล่มละ 53.00 บาท
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
51-10-09 ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
เล่มละ 53.00 บาท
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
51-10-10 ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
เล่มละ 53.00 บาท
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
20-40-02
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
20-40-03
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
20-40-06
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
20-40-07
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
51-10-01
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
51-10-03
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
51-10-04
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
51-10-05
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
51-10-06
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
51-10-07
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
51-10-08
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
51-10-09
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

ราคาเล่มละ 53.00 บาท

ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
51-10-10
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

ราคาเล่มละ 53.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า